Neperiodická tlač

Pozorovanie slnečnej fotosféry

Pozorovanie slnečnej fotosféryAutor: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Publikácia slúži pozorovateľom Slnečnej fotosféry. Poskytuje základné údaje o Slnku, popisuje zloženie vnútra Slnka a slnečnej atmosféry. Ďalšia kapitola je venovaná slnečnej aktivite. Podstatná časť publikácie je venovaná popisu metód pozorovania slnečnej fotosféry dostupných aj pre amatérskych pozorovateľov.

Rok vydania: 1993

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Ďalšie informácie: Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/7602484-6, 035/2451-109; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 0,50 EUR (15.-Sk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôr

Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôrAutor: RNDr. Ivo Zajonc

Publikácia slúži záujemcom o stavbu vlastného amatérskeho astronomického ďalekohľadu alebo fotokomory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas Coeli Novus 2 000.0

Atlas Coeli Novus 2 000.0Autori: Hlad, O., Hovorka, F., Sojka, P., Weiselová, J.

Publikácia nadväzuje na tradíciu Bečvářovho Atlasu Coeli Skalnaté Pleso 1950.0 pripraveného v rokoch 1947 – 1948 na Skalnatom Plese a vydávaného v 50. a 60. rokoch v Československu a neskôr v USA. Na prípravu nového atlasu boli použité nové katalógy, ktoré poskytlo najmä Centre de donnés stellaires Observatoire de Strasbourg - ADC.

Atlas je vytlačený štvorfarebnou ofsetovou technológiou. Jednotlivé druhy objektov sú kvôli dosiahnutiu vyššej prehľadnosti a názornosti farebne rozlíšené. Celá hviezdna obloha je zobrazená na štyridsiatich stranách. Atlas obsahuje viac než 85 000 objektov: hviezdy do 8,3 magnitúdy, premenné hviezdy do jasnosti 8,3 magnitúdy v maxime, všetky novy a supernovy objavené do roku 1994, dvojice izofot Mliečnej cesty pre stredné a okrajové časti, galaxie do 13, 5 magnitúdy vrátane ich tvarov a orientácie, otvorené hviezdokopy do 12.0 magnitúdy, guľové hviezdokopy - 160 dobre dokumentovaných, planetárne hmloviny do 13.0 magnitúdy, difúzne hmloviny, reflexné hmloviny, zvyšky supernov, rádiové zdroje - výber najdôležitejších objektov. Mapy atlasu obsahujú súradnicové siete rovníkového súradnicového systému (rektascenzia, deklinácia) pre ekvinokcium 2 000.0 doplnené sieťami na interpoláciu v období od roku 1900 do 2050 (pre ekvinokciá 1900.0, 1950.0, 2050.0).

Atlas, na ktorého vydaní sa podieľala aj Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove bude na dlhý čas nepostrádateľnou pomôckou pre všetky inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú astronómiou.

Publikáciu vydalo nakladateľstvo a vydavateľstvo ETC Publishing Praha (1998) v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom hl. m. Prahy.

Cena: 33,19 EUR (1000.- Sk)

Numerické a štatistické metódy v astronómii

Numerické a štatistické metódy v astronómiiAutori: Teodor Pintér, Ladislav Kulčár

Publikácia vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov študujúcich na Pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu astronómiu so základnými možnosťami širokého využitia matematických a štatistických metód k analýze astronomických pozorovaní, ktoré majú obyčajne charakter hromadných náhodných javov. Okrem toho, že je určená hlavne týmto študentom, s úspechom ju môžu využiť jednak študenti študujúci aj iné odvetvia ako astronómiu – napríklad geofyziku, meteorológiu, technické disciplíny, ale aj ekonómiu a príbuzné odbory.

Z hľadiska matematickej náročnosti je úroveň publikácie postavená tak, aby ju zvládol bez problémov každý absolvent gymnázia alebo strednej školy s maturitou. Niektoré časti publikácie sa úrovňou môžu porovnať s vysokoškolskou látkou, avšak bez ich dôslednej matematickej formulácii, odvodenia alebo dôkazov. Úlohou publikácie je skôr naučiť jej používateľov rozumieť problému, vedieť aplikovať uvedené metódy v praxi.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

 

Cena: 8,30 EUR (250,- Sk)

Technika a prístroje pozemnej astronómie

Technika a prístroje pozemnej astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Kniha je zameraná na klasické metódy astronomického výskumu z povrchu Zeme. Sú v nej opísané prístroje, ktoré v priebehu štyroch storočí – od priekopníckeho Galileiho ďalekohľadu až po obrovské ďalekohľady súčasnosti – prešli veľkými premenami. V ôsmych kapitolách sú opísané: optické, mechanické a elektronické princípy astronomických prístrojov; konštrukcie ďalekohľadov, spektrografov a metódy adaptívnej optiky; montáže veľkých prístrojov; metódy merania a záznamu elektromagnetického signálu aj obrazu; princípy detekcie a registrácie signálu v rôznych oblastiach spektra, od gama až po rádiové žiarenie; história vývoja astronomických prístrojov. Kniha je určená predovšetkým študentom pomaturitného štúdia astronómie, ale môže byť užitočná všetkým záujemcom o astronómiu.

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

 

Cena: 2,32 EUR (70,- Sk)

Pozemské ozveny slnečných búrok

Pozemské ozveny slnečných búrokAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Publikácia prestavuje informačnú príručku o rôznych aspektoch veľmi zložitého predmetu interdisciplinárneho výskumu, akým je výskum vplyvu slnečnej aktivity na rôzne pozemské procesy.

Je v nej sústredený pokus o podanie súčasného stavu našich znalostí v tejto oblasti. Čitateľ môže sledovať vznik poruchy na Slnku a rôzne prejavy, ktoré môže táto porucha spôsobiť v medziplanetárnom priestore (heliosfére), v zemskej magnetosfére, ionosfére a atmosfére.

Sú v nej sústredené názory na možný vplyv slnečnej aktivity na zmeny klímy a na vývoj počasia a štúdie o možnom vplyve prejavov slnečnej aktivity na pozemské organizmy.

Je určená hlavne pre "Pomaturitné štúdium astronómie" pri Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, ale môže slúžiť ľubovoľným záujemcom o daný predmet.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

 

Cena: 4,32 EUR (130,- Sk)