Riaditeľstvo a hospodársko-správne oddelenie

Vykonáva a zabezpečuje administratívnu, prevádzkovú a ekonomickú činnosť SÚH. Zabezpečuje práce v odbore hospodárskeho plánovania, prevádzkového plánovania, mzdovej politiky, účtovníctva, hospodárenia s pridelenými rozpočtovými a finančnými prostriedkami na úseku správy. Zabezpečuje a spravuje majetok SÚH, organizuje archívnu službu účtovného archívu podľa platných predpisov, vytvára, organizuje a usmerňuje jednotnú sústavu ekonomických informácií v oblasti národohospodárskej evidencie, štatistiky a kalkulácie.

Generálny riaditeľ SÚH – Mgr. Marián Vidovenec
Tel. 00421/352 45 11 01, 035/2451102, E-mail: suh@suh.sk; marian.vidovenec@suh.sk

Asistentka riaditeľa – Irena Laczová
Tel. 00421/352 45 11 02, E-mail: suh@suh.sk

Vedúca hospodársko-správneho oddelenia – Anna Lovászová
Tel. 00421/352 45 11 05, E-mail: anna.lovaszova@suh.sk

Finančná účtovníčka – Janka Danicsová
Tel. 00421/352 45 11 04, E-mail: jana.danicsova@suh.sk

Mzdová účtovníčka – Erika Bajkaiová
Tel. 00421/352 45 11 03, E-mail: erika.bajkaiova@suh.sk