Vedecko-výskumné a pozorovateľské oddelenie

Vykonáva a koordinuje pozorovateľskú a vedecko-výskumnú činnosť hvezdární SR v oblasti slnečnej fyziky, medziplanetárnej hmoty, premenných hviezdach príp. iných odborov. Rieši vlastné výskumné úlohy v oblasti slnečnej fyziky, meteorov i exoplanét a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií doma i v zahraničí. Organizuje a koordinuje celoslovenské a medzinárodné podujatia. Vykonáva poradenskú činnosť inštitúciám a záujemcom, ktorých činnosť súvisí s odborno-pozorovateľským a výskumným poslaním oddelenia. Nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma i v zahraničí za účelom výmeny astronomických informácií, odborných stáží, organizovania expedícií a pod.

Adresa: Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika

RNDr. Ivan Dorotovič, Csc.; ivan.dorotovic@suh.sk; +421/352 45 11 15

Igor Kuvik; igor.kuvik@suh.sk; +421/352 45 11 18

Mgr. Peter Dolinský; peter.dolinsky@suh.sk; +421/352 45 11 26

Eleonóra Hodálová; eleonora.hodalova@suh.sk; +421/352 45 11 14

RNDr. Ladislav Pastorek; ladislav.pastorek@suh.sk; +421/352 45 11 16