Zborník referátov zo 16. Celoštátneho slnečného seminára je definitívne zoradený a za názvami príspevkov sú uvedené čísla strán zo zborníka v tlačenej forme.


O B S A H 

01  P. Ambrož 
      Helioseismologie a nové objevy z poslední doby


    7

02  V. Bumba, M. Klvaňa a A. Garcia
      Magnetická a rychlostní pole v aktivní oblasti (NOAA 7757, 1994) a v jejím okolí 


  16

03  P. Ambrož
      Cyklické změny v dynamice sluneční konvektivní zóny


  20

04  A. Kučera
      Slnečná granulácia: I. Pozorovania 


  25

05  J. Koza, L.R. Bellot Rubio, A. Kučera, A. Hanslmeier, J. Rybák, H. Wöhl
      Časový vývoj fyzikálnych parametrov v granule


  36

06  J. Rybák, A. Kučera, A. Hanslmeier, H. Wöhl
      Pozorovanie rázovych vĺn v slnečnej fotosfére


  40

07  I. Dorotovič, M. Sobotka, P.N. Brandt, G.W. Simon
      Časový vývoj a pohyby jemnej štruktúry fotosféry v okolí slnečného póru


  46

08  M. Klvaňa, T. I. Kaltman a V. Bumba
      Semiempirický model magnetického pole skvrn, pozorovaných ve spektrálních čarách FeI a MgI


  52

09  M. Sobotka, R. Müller, J.A. Bonet, I. Márquez
      Vývoj a pohyby jemných struktur na vnější hranici penumbry


  60

10  V. Bumba, M. Klvaňa a A. Garcia
      Krátkodobé pravidelnosti v časovém rozložení impulsů sluneční aktivity a jejich možná příčina


  64

11  A. Krivtsov, M. Klvaňa a V. Bumba
      Pohyby slunečního plazmatu, vyvolané slapovými silami


  69

12  M. Klvaňa, M. Švanda, M. Sobotka a V. Bumba
      Proudění fotosférického plazmatu po slunečním povrchu


  73

13  J. Střeštík
      Dlouhodobé periodicity ve Wolfových číslech slunečních skvrn


  78

14  M. Lorenc, I. Dorotovič
      Variácie žiarenia Slnka vo vybraných spektrálnych oblastiach na vzostupnej vetve 23. slnečného cyklu


  82

15  L. Pastorek, Z. Vörös
      Kvantitatívna charakteristika slnečnej cykličnosti


  86

16  V. Karlovský
      Vlnková analýza Wolfovho relatívneho čísla


  90

17  A. Zunker
      25 Years of SONNE Sunspot Network


  93

18  P. Heinzel
      Struktura a dynamika sluneční chromosféry


  95

19  K. Brčeková, A. Kučera, J. Rybák, A. Hanslmeier, H. Wöhl
      Dynamická väzba medzi fotosférickou a chromosférickou plazmou v erupcii


  96

20  P. Kotrč, J. Kuprjakov
      Anomální tvary emísních vláken a optických spekter ve slunečních erupcích


100

21  A. Kulinová, E. Dzifčáková, J.Klačka, M. Karlický
      Analýza jednej zo zaujímavých erupcií v aktívnej oblasti NOAA AR 9393


101

22  J. Jurčák, P. Kotrč
      Rozšíření spektrální čáry Ha v erupcích na slunečním limbu


106

23  P. Kotrč, J. Kuprjakov
      Spektrální a spektropolarimetrická měření čáry Ha v erupci 15. 6. 2001


112

24  M. Bárta, M. Karlický
      Radiová diagnostika plazmatu ve sluneční erupci


115

25  J. Rybák
      Prechodová vrstva medzi slnečnou chromosférou a korónou


120

26  P. Gömöry, J. Rybák, A. Kučera, W. Curdt, H. Wöhl
      Variabilita prechodovej vrstvy pokojnej slnečnej atmosféry


129

27  F. Tomasz, J. Rybák, A. Kučera, W. Curdt, H. Wöhl
      Eruptívne javy v pokojnej atmosfére Slnka: príklad zjasnenia


135

28  P. Heinzel
      Jemná struktura slunečních protuberancí 


141

29  M.  Rybanský
      Problémy interpretácie pozorovaní koróny


142

30  E. Dzifčáková
      Vplyv kappa-distribúcie na ionizačnú rovnováhu uhlíka a kyslíka v slnečnej koróne


144

31  B. Lukáč
      Zmena výškového gradientu zelenej koróny v závislosti na jej intenzite


148

32  O.G. Badalyan, V.N. Obridko, J. Sýkora
      Dlhodobý priebeh jasnosti "zelenej" koróny vo vzťahu k cyklickým a evolučným procesom na Slnku


149

33  J. Rybák, K. Ichimoto
      Hranie sa s dátami : dôsledky pre skúmanie dynamiky koróny


159

34  E. Marková, L. Křivský, M.l Bělík, M. Druckmuller
      Struktura bílé koróny při úplném zatmění Slunce 21.6.2001


163

35  J. Sýkora, O.G. Badalyan, V.N. Obridko
      Vzťahy medzi zatmeňovou "bielou" korónou  a magnetickým poľom v priebehu slnečného cyklu


167

36  B. Lukáč, M. Minarovjech, M. Rybanský
      Pokus o určenie farby slnečnej koróny počas úplného zatmenia Slnka  21. júna 2001 (Predbežné výsledky)


175

37  M. Bělík, E. Marková
      Možnosti pozorování “rázových vln” v koronálních paprscích během úplných zatmění Slunce


178

38  T. Pintér, M. Rybanský
      Polarizačné merania v čiare FeXIV 530,3 nm počas zatmenia Slnka 21. júna 2001


182

39  J. Sýkora
      Slnečné "počasie a klíma" - rôzne aspekty variability a cykličnosti slnečnej činnosti


185

40  K. Kudela
      Variabilita kozmického žiarenia a kozmické počasie


186

41  A. Prigancová, Ya. I. Feldstein

      Zákonitosti generovania magnetickej búrky


196

42  J. Bochníček, P. Hejda
      Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu


201

43  J. Laštovička
      Podíl sluneční aktivity na dlouhodobých trendech v atmosféře a ionosféře


207

44  M. Hvoždara, A. Prigancová
      Geomagnetické efekty úplného zatmenia Slnka 11. augusta 1999


211

45  J. Střeštík
      Změny geomagnetických pulzací v průběhu úplného zatmění Slunce


215

46  J. Boška, D. Burešová, P. Šauli
      Účinky slunečního zatmění 1999 v ionosféře


219

47  M. Bieleková, A. Prigancová, J. Bielek
      Dynamika slnečného svitu v matematickom vyjadrení


223

48  Ľ. Klocok, M. Rybansky, M. Letkovičová
      Úmrtnosť  na Slovensku  1981 - 2000, slnečná aktivita a počasie


227

49  I. Túnyi, P. Guba, L. E. Roth, M. Timko
      Impulzné magnetické polia generované elektrostatickými výbojmi v protoplanetárnych oblakoch


233

50  F. Valach
      Umelá neurónová sieť - príklad použitia


235

51  I. Ričany
      Fázové priestory pre časové rady II. Analýza autoregresií


239

52  M. Sobotka, M. Klvaňa
      O projektu GREGOR


242

53  M. Klvaňa, M. Sobotka a V. Bumba
      Derotátor, skener a depolarizátor obrazu Slunce


243

54  V. Feik, M. Vávřík
      Pozorování polárních fakulových polí na hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí


248

55  J. Klimeš st., J. Klimeš ml.
      Zajímavá pozorování jevů v sluneční atmosféře v letech 2001-2002
Ukážka animácií pozorovaní Slnka z Hvězdárny Úpice:  
AnimCa020318.gif  - 536 kB (v spektrálnej čiare H-alfa); AnimHa020318.gif - 615 kB (v spektrálnej čiare CaII K)


252

56  P. Paľuš, D. Kalmančok
      Pozorovanie slnečných erupcií na Astronomickom observatóriu FMFI UK v Modre-Piesok


254

57  L. Křivský
      Zabezpečení technických a přístrojových podmínek k pozorování úplných zatmění Slunce


257


Stránku pripravil:   I. Dorotovič, dorotovic@suh.sk
Dátum poslednej aktualizácie:    3. 11. 2008