P.č. Názov Sídlo Dátum zriadenia Názov zriaďovateľa Právna subjektivita Odborné zameranie hvezdárne Územná pôsobnosť Činnosť podľa zriaďovacej listiny Tel. číslo E-mail Web
1 Tekovská hvezdáreň v Leviciach Sokolovská 21, 934 01 Levice 21. 10. 2003 (založená 1. 1. 1956) Nitriansky samosprávny kraj Rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou Slnečná atmosféra, medziplanetárna hmota Celé územie Nitrianskeho samosprávneho kraja Predmetom činnosti Tekovskej hvezdárne v Leviciach je zabezpečovanie dostupnosti a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie a zabezpečovanie neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie. Územná pôsobnosť hvezdárne sa vzťahuje na celé územie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V rámci svojho predmetu činnosti na území svojej pôsobnosti plní Tekovská hvezdáreň v Leviciach najmä tieto úlohy:
- prostredníctvom verejných pozorovaní a ďalších špecializovaných foriem činnosti oboznamuje verejnosť s vedeckými poznatkami z odboru astronómie a príbuzných prírodných vied, podieľa sa na popularizácii astronómie a formovaní pozitívneho vzťahu k vede
- poskytuje poradenstvo školám, záujmovým organizáciám, združeniam a jednotlivcom, umožňuje im tematické exkurzie, organizuje záujmovú a samostatnú odbornú činnosť detí a mládeže
- vykonáva odbornú, pozorovateľskú a výskumnú činnosť, garantuje odbornú úlohu v oblasti slnečnej fyziky a získaný materiál spracováva, publikuje a výsledky poskytuje príslušným vedeckým pracoviskám
- podieľa sa na edičnej činnosti tvorbou a vydávaním metodických materiálov, diafilmov, názorných pomôcok a pod.
- podieľa sa na školiteľskej činnosti usporadúvaním podujatí v rámci svojej územnej pôsobnosti, prípadne krajského a celoslovenského významu
036/6312166 hvezdaren@hvezdarenlevice.sk www.hvezdarenlevice.sk
2 Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Hrádok1, 07101 Michalovce 1. januára 2021 Košický samosprávny kraj Príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja Zakresľovanie a vyhodnocovanie slnečnej fotosféry
Vizuálne pozorovanie meteórov
Na území Košického samosprávneho kraja Hvezdáreň vykonáva osvetovú činnosť.
Plní úlohy na úseku populárno-výchovnej, odborno-výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied.
Hvezdáreň na území KSK vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre osvetové zariadenia v oblasti astronómie a príbuzných vied.
+421 56 636 2103 info@hvezdaren-mi.sk www.hvezdaren-mi.sk
3 Centrum kultúry Košického kraja, pracovisko Hvezdáreň Medzev bez právnej subjektivity Hrnčiarska 9, 040 01 Košice, korešpondenčná adresa: CKKK, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou; sídlo Hvezdárne: Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev 1. januára 2021 Košický samosprávny kraj Príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja Popularizácia astronómie Podľa zriaďovacej listiny - okres Košice I.-IV. a okres Košice – okolie Hlavné ciele Hvezdárne so sídlom v Medzeve, ulica Štóska 174, ktorá je súčasťou Centra kultúry Košického kraja:
- organizovať prednášky a besedy pre všetky typy škôl, spojené s pozorovaním dennej a nočnej oblohy ďalekohľadmi v kupole hvezdárne, alebo prenosnými ďalekohľadmi
- v oblasti astronómie propagovať medzi širokou verejnosťou poznatky z astronómie a ostatných príbuzných vied
- organizovať okresné kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ a vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach ?“.

Prednášková sála s kapacitou 68 miest je vybavená audiovizuálnou technikou, ktorá umožňuje veľkoplošnú projekciu počítačových prezentácii a rôznych demonštračných astronomických programov.

Planetárium je s kapacitou 20 miest v prevádzke od 29.8.2013. Odborné výstavy, prednášky, prezentácie na aktuálne témy, propagácia neprofesionálnych umelcov.
055/466 36 75, 0917 178 276 olga.ballaschova@ckkk.sk,
tomas.cabala@ckkk.sk
www.ckkk.sk
4 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Ul. Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom 1. apríla 1999 Banskobystrický samosprávny kraj Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je príspevkovou organizáciou, ktorá má právnu subjektivitu, IČO: 35987405 Pozorovanie Slnka, meteorov, videometeorov, pozorovanie zákrytov nebeských telies Organizačnými súčasťami Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Územná pôsobnosť nie je explicitne zadaná, ale aktivity sú orientované na Banskobystrický kraj Poslaním Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom spolu s jej organizačnými súčasťami je svojou špecializovanou kultúrno-výchovnou činnosťou v oblasti astronómie a príbuzných vied prispievať k rozvoju vedeckého poznania a ku zvyšovaniu všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov. Hvezdáreň poskytuje poradenstvo školám, záujmovým organizáciám, zariadeniam a jednotlivcom, umožňuje im tematické exkurzie, organizuje záujmovú odbornú činnosť detí a mládeže. Prezentuje výsledky kultúrno-výchovnej a odbornej činnosti prostredníctvom edičnej a publikačnej a propagačnej činnosti, nadväzuje spoluprácu a kooperuje s inými partnerskými inštitúciami. 045/6700888 info@planetarium.sk www.planetarium.sk
5 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - organizačná súčasť Hvezdáreň v Banskej Bystrici Komenského 12, 975 90 Banská Bystrica 1. apríla 1999 Banskobystrický samosprávny kraj Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je príspevkovou organizáciou, ktorá má právnu subjektivitu, IČO: 35987405 Pozorovanie Slnka, meteorov, videometeorov, pozorovanie zákrytov nebeských telies Organizačnými súčasťami Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Územná pôsobnosť nie je explicitne zadaná, ale aktivity sú orientované na Banskobystrický kraj Poslaním Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom spolu s jej organizačnými súčasťami je svojou špecializovanou kultúrno-výchovnou činnosťou v oblasti astronómie a príbuzných vied prispievať k rozvoju vedeckého poznania a ku zvyšovaniu všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov. Hvezdáreň poskytuje poradenstvo školám, záujmovým organizáciám, zariadeniam a jednotlivcom, umožňuje im tematické exkurzie, organizuje záujmovú odbornú činnosť detí a mládeže. Prezentuje výsledky kultúrno-výchovnej a odbornej činnosti prostredníctvom edičnej a publikačnej a propagačnej činnosti, nadväzuje spoluprácu a kooperuje s inými partnerskými inštitúciami. 048/4156144 kontakt@astrobb.sk www.astrobb.sk
6 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - organizačná súčasť Hvezdáreň v Rimavskej Sobote Ul. Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota 1. apríla 1999 Banskobystrický samosprávny kraj Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je príspevkovou organizáciou, ktorá má právnu subjektivitu, IČO: 35987405 Pozorovanie Slnka, meteorov, videometeorov, pozorovanie zákrytov nebeských telies Organizačnými súčasťami Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Územná pôsobnosť nie je explicitne zadaná, ale aktivity sú orientované na Banskobystrický kraj Poslaním Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom spolu s jej organizačnými súčasťami je svojou špecializovanou kultúrno-výchovnou činnosťou v oblasti astronómie a príbuzných vied prispievať k rozvoju vedeckého poznania a ku zvyšovaniu všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov. Hvezdáreň poskytuje poradenstvo školám, záujmovým organizáciám, zariadeniam a jednotlivcom, umožňuje im tematické exkurzie, organizuje záujmovú odbornú činnosť detí a mládeže. Prezentuje výsledky kultúrno-výchovnej a odbornej činnosti prostredníctvom edičnej a publikačnej a propagačnej činnosti, nadväzuje spoluprácu a kooperuje s inými partnerskými inštitúciami. 047/5624709 astrors@astrors.sk www.astrors.sk
7 Hvezdáreň a planetárium v Prešove Dilongova 17, 080 01 Prešov Prvé zriadenie: 1948; Posledné zriadenie: 1. apríla 2002 Prešovský samosprávny kraj Príspevková organizácia Priebežné zaznamenávanie a vyhodnocovanie stavu slnečnej fotosféry a vydávanie Bulletinu o pozorovaní Slnka na Slovensku Šarišský región a v oblasti programovej tvorby v planetáriu región východného Slovenska a) v rámci odborného a vedeckého výskumu systematicky vykonáva astronomické pozorovania a získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie,

b) získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov doma i v zahraničí,

c) rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií,

d) prostredníctvom vydavateľskej a propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej odbornej práce,

e) vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov,

f) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore astronómia a príbuzných vied doma i v zahraničí,

g) zabezpečuje predaj propagačného materiálu súvisiaceho s poslaním a charakterom inštitúcie,

h) metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje astronomické krúžky a iné spoločenské organizácie s astronomickým zameraním,

i) plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.
051/7733218, 7722065 hap@astropresov.sk www.astropresov.sk
8 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník - vysunuté pracovisko Roztoky Prvé zriadenie: 1982, posledné zriadenie: 2003 – v tomto roku bola Hvezdáreň Roztoky pričlenená k Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku Prešovský samosprávny kraj Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má právnu subjektivitu, Hvezdáreň Roztoky je len pracoviskom bez vlastnej právnej subjektivity. Hvezdáreň Roztoky ponúka exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Hvezdáreň Roztoky takisto zabezpečuje metodickú činnosť pre školy a amatérskych astronómov, organizuje okresné kolá astronomických súťaží. územie okresov Svidník a Stropkov Hvezdáreň Roztoky realizuje popularizačno-vzdelávaciu, metodicko-poradenskú, odbornú, edičnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie. 054/922320, 0903 603 770 pos@svitel.sk, jansadiv@gmail.com www.osveta.sk
9 Krajská hvezdáreň v Žiline Horný val 20, 012 42 Žilina Na základe uznesenia pléna ONV v Čadci zo dňa 20.12.1985 č. 26/1985 bola zriadená samostatná príspevková organizácia s celookresnou pôsobnosťou s názvom Ľudová hvezdáreň s účinnosťou od 1. februára 1986.
Na základe uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č.12/18 sa dňom 31.12.2012 zrušila Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val č.20, Žilina – bez likvidácie, zlúčením s Kysuckou hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto.
Od 1.1.2013 sa zmenil názov Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na Krajská hvezdáreň v Žiline
Žilinský samosprávny kraj Krajská hvezdáreň v Žiline je príspevkovou organizáciou, ktorá má právnu subjektivitu, IČO: 36145084 Pozičné merania, pozorovanie fotosféry Slnka, CCD a video pozorovanie meteorov, astrofotografia V rámci Krajskej hvezdárne pôsobia od 1.1.2013 odborné pracoviská: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline a priestory Makovického domu, spravovaného Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.
Územná pôsobnosť nie je explicitne zadaná, ale aktivity v oblasti kultúrnej, vzdelávacej, popularizačnej sú orientované najmä na Žilinský kraj. Podiel na realizácii celoštátnych podujatí. Medzinárodná najmä prihraničná spolupráca pri realizácii projektov EÚ a odborných programov.
Hlavným poslaním hvezdárne je odborno-pozorovateľská činnosť v oblasti astronómie a popularizácia astronómie a príbuzných prírodných a technických vied rôznymi formami špecializovaných kultúrno - výchovných podujatí pre široký okruh obyvateľov. V rámci hlavného poslania vykonáva hvezdáreň nasledujúce činnosti:
odborno -pozorovateľská činnosť a publikovanie jej výsledkov v odbornej tlači, sprístupňovanie a uchovávanie významných astronomických úkazov a poznatkov, zber a spracovanie pozorovacích dát pozorovateľskej siete dobrovoľných spolupracovníkov, odborná spolupráca s ostatnými hvezdárňami v SR i v zahraničí a s vedeckými spoločnosťami, popularizačno-poradenská a metodická činnosť záujmovým kolektívom a jednotlivcom, vydávanie, distribúcia a predaj vlastných odborných materiálov z oblasti astronómie,
tvorba a využívanie audiovizuálnych programov, technická a poradenská činnosť v oblasti astronomických prístrojov, poskytovanie reklamných a propagačných služieb.

041/4212946 kyshvezdknm@vuczilina.sk www.astrokysuce.sk
10 Krajské osvetové stredisko v Nitre (KOS v Nitre) Fatranská 3, 949 01 Nitra 1983 Nitriansky samosprávny kraj Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Špecializované Regionálna pôsobnosť na území samosprávneho kraja (územná pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa) Realizuje neformálne vzdelávacie a prezentačné podujatia v oblasti astronómie.

Prostredníctvom verejných pozorovaní, prednášok a podujatí sprístupňuje verejnosti informácie z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie.

Poskytuje tematické exkurzie pre organizované skupiny.

Zabezpečuje okresné kolá postupových súťaží Čo vieš o hviezdach a Vesmír očami detí pre okresy Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.
0911 221466, 0911 540016 kosnr@kosnr.sk; jana.ondruskova@kosnr.sk www.kosnr.sk
11 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove M. R. Štefánika 257/65, 07501 Trebišov 1.1.2012 zlúčenia kultúrno-osvetového zariadenia s iným zariadením Vyšší územný celok Košice Príspevková organizácia s právnou subjektivitou Všeobecné zameranie Regionálna pôsobnosť na území samosprávneho kraja Vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja.

Vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja.

Rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni.

Rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva.

Rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry.

Poskytuje metodické poradenstvo v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Podporuje činnosť kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Zabezpečuje postupové súťaže a prehliadky.

Realizuje vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Vyhľadáva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje, dokumentuje, inventarizuje a tvorivo využíva nehmotné kultúrne dedičstvo.

Cieľavedome zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie sprístupňovanie hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja prírody a spoločnosti na území Južného Zemplína. Plnenie zákona č. 20/2009 Z.z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Plní úlohy na úseku populárno-výchovnej, odborno-výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied a to aj pre mestá a obce Medzibodrožia.
056 6725620 maria.gimova@muzeumtv.sk; miroslav.tirpak@muzeumtv.sk www.muzeumtv.sk
12 Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Sládkovičova 41, 92001 Hlohovec 1.január 1972 Prvý – Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave, terajší – Trnavský samosprávny kraj Zriaďovacia listina číslo 1350 zo dňa 1.apríla 2002 vydaná Trnavským samosprávnym krajom, IČO organizácie 36088269 Špecializované osvetové zariadenie, vykonáva popularizačno-poradenskú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied a pozorovateľsko- výskumnú činnosť vo vybraných úlohách a programoch celoštátneho výskumu Trnavský samosprávny kraj, v oblasti prijímania exkurzií celé západné Slovensko, v oblasti vzdelávacej a pozorovateľsko- výskumnej činnosti spolupráca na republikovej úrovni Základné poslanie realizuje HaP v Hlohovci, ktorá je osvetovým zariadením so špecializovaným zameraním tým, že vykonáva odborno-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti astronómie a výskumu Vesmíru. Metodicky usmerňuje a poskytuje odbornú pomoc astronomickým krúžkom formou školení, praktických pozorovaní a vydávaním metodických materiálov v regióne západného Slovenska. Plní vybrané úlohy a programy celoštátneho výskumu v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou. Hvezdáreň a planetárium participuje na plnení úseku kultúrno- spoločenského života regiónu, pričom v súlade so svojím poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami 033 7301828 astrohc@zupa-tt.sk www.hvezdaren.org
13 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 30. august 1988 Trenčiansky samosprávny kraj Príspevková organizácia Slnečná atmosféra, medziplanetárna hmota, rádioastronómia, popularizačne-poradenská činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied.
Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, prezentácie prenosného digitálneho planetária Západne Slovensko 1. Hvezdáreň v Partizánskom so sídlom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske (ďalej len hvezdáreň) je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, popularizačno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, odborno-informačnej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied, zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci detí, mládeže a širokej verejnosti.

2. Hvezdáreň zabezpečuje v rámci svojho poslania najmä tieto úlohy:

a) poskytuje metodické, informačné, poradenské a ďalšie odborné služby verejnosti a záujemcom v oblasti astronómie a príbuzných prírodných a technických vied,
b) rieši vlastné výskumné a odborno-vzdelávacie úlohy v oblasti základného astronomického výskumu, meteorológie a rádioastronómie,
c) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami zaoberajúcimi sa oblasťou astronómie doma i v zahraničí,
d) vykonáva populárno-vedeckú a odbornú činnosť prostredníctvom audiovizuálnych, multimediálnych programov, videoprojekcie a výstav vo vlastných priestoroch, a v priestoroch iných subjektov,
e) realizuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace s poslaním hvezdárne, ktorými podporuje vzdelávanie a všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov,
f) organizuje a zabezpečuje vzdelávanie talentovanej mládeže v oblasti astronomických vied,
g) vykonáva reklamné a propagačné aktivity, súvisiace so zabezpečením akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom,
h) poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám a napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti,
i) buduje, spracúva, uchováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, s osobitným dôrazom na regionálne dokumenty,
j) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v Trenčianskom samosprávnom kraj i a úlohy spojené s elektronizáciou a internetizáciou knižníc.
038/7497108 hvezdap@hvezdaren.sk www.hvezdaren.sk
14 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Mierová 4, 066 01 Humenné 1. apríla 2002 (založená 1. 10. 1952) Prešovský samosprávny kraj Rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou Fotometrické a spektroskopické pozorovania rôznych typov premenných hviezd, zákresy slnečnej fotosféry, vizuálne pozorovania meteorických rojov Región Horného Zemplína, najmä okresy Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov. Základným poslaním Vihorlatskej hvezdárne v Humennom je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať, odborne zhodnocovať, spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky z astronómie a príbuzných vied.

V rámci svojho poslania na území Horného Zemplína realizuje hvezdáreň, o. i., najmä tieto činnosti:
– v rámci odborného výskumu systematicky vykonáva pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry a zákrytov;
– získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie;
– získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov a iných podujatí doma i v zahraničí;
– rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií;
– prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej odbornej činnosti;
– vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na takýchto činnostiach iných subjektov;
– nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore astronómia a príbuzných vedách doma i v zahraničí;
– metodicky koordinuje činnosť astronomických krúžkov a iné spoločenské organizácie s astronomickým zameraním;
– podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja;
– plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.
057/7882430 vh@astrokolonica.sk www.astrokolonica.sk
15 Slovenská ústredná hvezdáreň Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo 1. apríla 1969 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Príspevková organizácia Vedecko-výskumná činnosť v oblasti slnečnej fyziky, popularizácia astronómie Celoslovenská 1. Hlavnou činnosťou Slovenskej ústrednej hvezdárne je:
a) zabezpečovanie dostupnosti a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie,
b) neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie,
c) metodická činnosť,
d) špecializovaná odborno-pozorovateľská, kultúrno-výchovná, vedecko-výskumná, informačno-dokumentačná a edičná činnosť v astronomickej oblasti,
e) vykonávanie základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Slovenská ústredná hvezdáreň v rámci hlavnej činnosti plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva a koordinuje pozorovateľskú a vedecko-výskumnú činnosť hvezdární v Slovenskej republike v oblasti slnečnej fyziky, medziplanetárnej hmoty, stelárnej astronómie a histórie astronómie,
b) rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií doma i v zahraničí,
c) organizuje vedecké expedície,
d) vykonáva informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť, zverejňuje výsledky svojej práce v odborných a popularizačných publikáciách a zborníkoch, vedeckých katalógoch a časopisoch,
e) vydáva populárno-vedecký časopis Kozmos, ďalšie periodické a neperiodické publikácie a audiovizuálne propagačné materiály,
f) organizuje a koordinuje celoštátne, prípadne medzinárodné podujatia v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti,
g) zabezpečuje školiteľskú činnosť pre zamestnancov hvezdární, astronómov - amatérov, študujúcu mládež a občanov,
h) v spolupráci s rezortom školstva zabezpečuje vyšší stupeň vzdelania v astronómii pomaturitným štúdiom, prípadne bakalárskym štúdiom,
i) vykonáva metodicko-konzultačnú a poradenskú činnosť najmä astronomickým zariadeniam, školám, záujmovým organizáciám, združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých činnosť súvisí s poslaním hvezdárne,
j) oboznamuje verejnosť s vedeckými poznatkami prostredníctvom verejných astronomických pozorovaní, programov v planetáriu a ďalšími špecializovanými kultúrno-výchovnými formami,
k) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma i v zahraničí pre účely výmeny astronomických informácií, odborných stáží, organizovania expedícií a ďalších podujatí,
l) zabezpečuje výrobu a servis prístrojov a zariadení využívaných pri odbornej astronomickej a kultúrno-výchovnej činnosti astronomickými zariadeniami na Slovensku,
m) na základe prieskumu a vedeckého výskumu vykonáva základné odborné činnosti podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
n) nadobúda, odborne zhodnocuje a vedeckými metódami skúma, ochraňuje a prezentuje zbierkové predmety s cieľom vytvárať múzejnú dokumentáciu dejín astronómie na Slovensku a osobnosti zakladateľa hvezdárne v Hurbanove Mikuláša Konkoly-Thege,
o) vedie rezortný informačný systém a plní funkciu informačného strediska v oblasti svojej pôsobnosti,
p) vedie evidenciu hvezdární a planetárií na území Slovenskej republiky,
q) zabezpečuje distribúciu a predaj produktov vlastnej činnosti, propagačných predmetov a iných drobných predmetov súvisiacich so svojou hlavnou činnosťou.

3. Slovenská ústredná hvezdáreň plní aj tieto ďalšie úlohy:
a) sprostredkovateľskú a propagačnú,
b) organizovanie aktivít, ktoré podporujú rozvoj a skvalitnenie plnenia predmetu hlavnej činnosti.
035/2451102 suh@suh.sk www.suh.sk
16 SOLAR Hvezdáreň Senec Dlhá 4785/24F, 903 01 Senec 21.04.2006 Registrový úrad: MV SR
Registračné číslo: VVS/1-900/90-28135
Občianské združenie Popularizácia astronómie, verejné pozorovania nočnej oblohy a Slnka, organizovanie popularizačných prednášok z oblasti astronómie a príbuzných vedných odborov, prevádzka planetária, pozorovanie meteorov systém AMOS a NFC, rádiové pozorovanie meteorov a záznam Slnečnej aktivity SID monitor. Okres Senec Cieľom občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je vybudovať metodicko-popularizačné centrum astronómie, ktoré má za úlohu organizovať prednášky pre širokú verejnosť, žiakov základných, stredných škôl a predškolských zariadení. Občianske združenie na Základnej škole s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci prevádzkuje hvezdáreň od roku 2006. Prostredníctvom svojich členov v rámci ich voľného času organizuje verejné prehliadky nočnej oblohy a astronomické prednášky. Od roku 2017 organizuje pravidelné predstavenia v planetáriu. Všetky aktivity združenia sú bezplatne prístupné verejnosti. 0918 622210 observatorium@solarastronomy.sk www.solarastronomy.sk