Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

O nás

História

HISTÓRIA HVEZDÁRNE V HURBANOVE

Budova hvezdárne
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií.

Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe - hvezdárne v Hurbanove.

Čítať ďalej: História

Poslanie SÚH

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky v Bratislave 2. 4. 1998
číslo: MK-684/1998-1

R O Z H O D N U T I E

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o vydaní zriaďovacej listiny Slovenskej ústrednej hvezdárne.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

túto zriaďovaciu listinu:

Názov organizácie: Slovenská ústredná hvezdáreň

Sídlo organizácie: Komárňanská 134, Hurbanovo

Identifikačné číslo organizácie: 164 852

Dátum zriadenia: 1. apríla 1969

Čítať ďalej: Poslanie SÚH