Pomaturitné štúdium astronómie

V školskom roku 2021/ 2022 bude otvorený 26. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA). PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.

Od uchádzačov sa vyžadujú znalosti matematiky a fyziky na stredoškolskej úrovni. Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 31. mája 2021 na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo.

Obálku označte nápisom „PŠA“. Spolu s podpísaním prihlášky treba udeliť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku nie je možné zaslať elektronicky!

O prijímacom konaní budú záujemcovia informovaní.

Bližšie informácie: tel.: 035-2451102, 035-2451110, 035-2451111;

E-mail: pavol.duris@suh.sk , drahoslava.vybochova@suh.sk , suhlib@suh.sk