Medzinárodná vedomostná súťaž

Medzinárodná vedomostná astronomická súťaž pre žiakov základných škôl

HVIEZDY NÁS SPÁJAJÚ – ASTRONÓMIA BEZ HRANÍC

2021-2022

Združenie TIT Komárňansko-Ostrihomskej župy a Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

vyhlasujú v školskom roku 2021/2022 túto medzinárodnú vedomostnú astronomickú súťaž.

Súťaž je organizovaná v rámci projektu Interreg SKHU/1902/4.1/050, STARS CONNECT US.

Logo Interreg projektu - budujeme partnerstvá
Logo projektu Hviezdy nás spájajú

Účastníci, registrácia:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci z Komárňansko-Ostrihomskej župy (HU) a Nitrianskeho kraja (SK) navštevujúci v školskom roku 2021/2022 5. – 9. ročník základnej školy a 1. – 4. ročník osemročného gymnázia.
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-členné družstvá. Prihlásiť sa môže niekoľko družstiev z jednej školy alebo triedy, ale jeden žiak môže byť členom iba jedného družstva. Družstvá môžu byť zostavené aj zo žiakov viacerých škôl. Ak niekto vypadne počas súťaže z družstva z dôvodu choroby alebo iných dôvodov, môže na jeho miesto nastúpiť iný žiak, ale na to musí byť organizátor súťaže vopred upozornený.
 3. Informácie požadované v registrácii: mená a priezviská členov družstva, ich vek, názov školy, e-mailová adresa družstva, poštová adresa školy, pripravujúci učiteľ (ak existuje) – to všetko zostane utajené až do finále. Z tohto dôvodu by ste mali uviesť aj názov družstva, ktorý si vyberiete, podľa možnosti vzťahujúci sa k téme súťaže (názov by mal obsahovať minimálne päť písmen a trojciferné číslo, napr. Orión567, Marťania312, maximálne však 15 znakov). Používajte iba písmená a číslice!).
 4. Vyplnený prihlasovací formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU, prosíme zaslať e-mailom na adresu hns2021abh22@gmail.com čo najskôr, najneskôr však do 5. novembra 2021.

Zadania súťaže, priebeh 3 kôl:

 1. Téma súťaže, poznatky: astronómia, kozmický výskum. Počas prvého kola dostanú zúčastnené družstvá tri zadania. Okrem obvyklých testov s voliteľným výberom správnej odpovede a výpočtových úloh musia riešiť niektoré zadané úlohy a tematické okruhy vo forme krátkej posterovej práce. Nebudú chýbať ani otázky týkajúce sa histórie vedy, míľnikov v oblasti kozmického výskumu a svetelného znečistenia, ale aj praktické pozorovateľské úlohy.
 2. Na prípravu na prvé kolo sa dá použiť akákoľvek pomôcka, v semifinále a vo finále však žiadne pomôcky. Ak textové riešenia resp. postery budú veľmi podobné až rovnaké pre viacero družstiev, potom za také úlohy nebudú udelené žiadne body.
 3. Testové otázky prvého kola budú riešené formou Google formuláru. Pozvánku na vyplnenie online formuláru dostanú iba registrované družstvá. Ďalšie dve úlohy prvého kola budú zaslané v elektronickej forme e-mailom, tiež iba registrovaným družstvám. Odoslanie riešení organizátorom bude prebiehať elektronicky, riešenie je potrebné odoslať ako prílohu e-mailu na adresu hns2021abh22@gmail.com.
 4. Vyhodnotenie riešení a bodové ohodnotenie vykonajú pracovníci organizátorov.

Semifinále súťaže:

Do semifinále súťaže postúpi u oboch partnerov projektu 14 družstiev s najvyšším bodovým hodnotením.

Finále súťaže:

 1. Do finále postupujú 4 najlepšie tímy z oboch krajín.
 2. Vo finále budú družstvá riešiť príklady, vyplnia údaje o súhvezdiach vyznačených na hviezdnej mape, historický test a ústne úlohy. Vo finále nie je možné používať pomôcky (napr. kniha, internet, mobil).
 3. Cestovné náklady si hradia zúčastnené družstvá z vlastných finančných zdrojov.
 4. Odmeňovanie: všetci účastníci finále a prípravujúci učitelia dostanú pamätný list a vecné ceny.
 5. Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a o priebehu i výsledkoch finále budeme informovať v časopisoch Élete és Tudomány (HU) a Kozmos (SK).

Uzávierka zaslania prihlášok do 1. kola je 5. novembra 2021, registrované družstvá dostanú zadania úloh. Uzávierka zaslania riešených úloh (vyplnenia online testu) a vypracovania zadaných tém (poster a pozorovanie) 1. kola je 14. decembra 2021. 2. kolo sa bude konať v januári 2022 v Tate (pre maďarské družstvá) a v Hurbanove (pre slovenské družstvá).

Medzinárodné finále zorganizujeme v Hurbanove na jar 2022.

Mediálnymi partnermi súťaže sú Život a veda (HU) a Kozmos (SK).

Prajeme vám úspešnú súťaž a príjemnú zábavu!