Návštevný poriadok SÚH

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ, KOMÁRŇANSKÁ 137, 947 01 HURBANOVO

Návštevný poriadok

Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove

Číslo: 3/2020

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Slovenská ústredná hvezdáreň (ďalej SÚH) na základe Zriaďovacej listiny podľa čl. 1, ods. 2, písm. j) oboznamuje verejnosť s vedeckými prostriedkami prostredníctvom astronomických pozorovaní, programov v planetáriu a ďalšími špecializovanými kultúrno-výchovnými formami.
 2. Verejnosti sprístupňuje stálu expozíciu Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho, planetárium, historickú budovu a park pri hvezdárni (ďalej len expozícia).

Čl. II

Otváracia doba prehliadky a programovej ponuky

 1. SÚH je otvorená celoročne v pracovných dňoch. V mesiacoch jún až september je múzeum otvorené aj v pondelok.
 2. V dňoch od 23. decembra do 2. januára je SÚH pre verejnosť zatvorená.
 3. Prehliadka a programová ponuka SÚH je prístupná výhradne s lektorom a trvá približne 80 minút. Jej dĺžka závisí od charakteru a veľkosti skupiny.
 4. Začiatky programov pre individuálne vstupy:
 • október až marec: piatok o 18:00 hod
 • apríl až jún a september: piatok o 19:30 hod
 • júl, august a v termíne jarných prázdnin v Nitrianskom samosprávnom kraji: pondelok – piatok o 10:00 a o 13:00 hod
 1. Začiatky programov pre hromadné vstupy:
 • september až jún a mimo termínu jarných prázdnin v Nitrianskom samosprávnom kraji: pondelok – piatok o 09:00, o 11:00 a o 13:30 hod
 1. Mimo týchto termínov môžu zamestnanci prijať vstup v pracovný deň s povolením vedúcej MaPVO a v deň pracovného voľna, pokoja a štátneho sviatku s povolením generálneho riaditeľa.
 2. Park pri hvezdárni je prístupný verejnosti bezodplatne celoročne v pracovných dňoch v dobe od 8.30 do 15.00 hod. Mimo týchto hodín je park prístupný len v sprievode zamestnanca SÚH alebo na základe povolenia vedúceho zamestnanca SÚH.

Čl. III

Organizácia návštevníckej prevádzky

 1. Vstúpiť do expozície a pohybovať sa v nej je dovolené len po trase prehliadky.
 2. Je zakázané dotýkať sa vystavených exponátov v expozícii.
 3. Maximálny počet návštevníkov je 35 v expozícii alebo v historickej budove a 35 návštevníkov v planetáriu. SÚH si vyhradzuje právo na zmenu maximálneho počtu návštevníkov v skupine.
 4. Hromadné vstupy je nutné si rezervovať vopred na tel. č. 035/2451102 alebo e-mailom na suh@suh.sk .
 5. V čase realizácie špecializovaných podujatí si SÚH vyhradzuje právo upraviť podmienky prijímania rezervácií a termínov vstupu.
 6. Deti do 14 rokov majú povolený vstup do expozície len v sprievode dospelej osoby, ktorá za ne zodpovedá. V záujme bezpečnosti, poriadku a plynulosti prehliadky vstupujú detské a školské skupiny do expozície s pedagogickým dozorom. Na 8 platiacich detí má 1 pracovník pedagogického dozoru vstup zdarma. V prípade strachu a iných indispozícií návštevníka sa vstupné nevracia.
 7. Vstup do expozície nie je povolený:
 • a) osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
 • b) návštevníkom vo veľmi premočenom a znečistenom odeve,
 • c) návštevníkom so psom alebo s inými zvieratami (s výnimkou vodiaceho psa pre nevidiacich),
 • d) návštevníkom s batožinou, detskými kočíkmi, bicyklami, zbraňami a inými nebezpečnými predmetmi.
 1. Lektorský výklad v jazyku národnostnej menšiny (maďarčina) a v angličtine sa poskytuje:
 • a) vopred objednaným skupinám za rovnakých podmienok ako výklad v slovenskom jazyku,
 • b) neobjednaným jednotlivcom len v čase realizácie vopred avizovaných programov v maďarčine alebo v angličtine pre verejnosť bez potreby rezervácie. Termíny týchto programov zverejňuje SÚH na webovej stránke www.suh.sk a informačných tabuliach pri vstupe do SÚH,
 • c) výklad v inom cudzom jazyku SÚH neposkytuje.
 1. Lektor v prípade požiadavky môže umožniť preklad výkladu lektora sprievodcom cestovnej kancelárie alebo inými návštevníkmi.

Čl. IV

Vstupné

 1. Výška vstupného je stanovená osobitným rozhodnutím generálneho riaditeľa SÚH. Znenie tohto rozhodnutia je k nahliadnutiu v pokladnici SÚH.
 2. Za prehliadku expozície sa platí vopred. Po zaplatení vstupného dostane návštevník vstupenku (vedúci skupiny hromadnú vstupenku), ktorá platí iba pre jednu návštevu. Zakúpenú vstupenku nemožno vrátiť. Vstupenku nie je možné zakúpiť vopred.
 3. Návštevník je povinný vstupenku predložiť pri vstupe do expozície a uschovať si ju počas celej doby prehliadky programu a na požiadanie je povinný vstupenku predložiť kompetentnej osobe.

Čl. V

Ochrana kultúrnych pamiatok a bezpečnosť zbierok

 1. Pred vstupom a počas pobytu v expozícii je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora a nesmie sa vzďaľovať od skupiny. V prípade nerešpektovania pokynov alebo príkazov zamestnanca SÚH, vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, plynulosti prevádzky či ochrany objektu a zbierok, bude návštevník vyzvaný k opusteniu objektu bez nároku na vrátenie vstupného. Pri neuposlúchnutí výzvy lektora bude návštevník vyvedený kompetentnou osobou alebo orgánom.
 2. V prípade aktuálneho, operatívneho zistenia straty alebo poškodenia zbierkových predmetov počas prehliadky programu sú všetci návštevníci, nachádzajúci sa v priestoroch SÚH, povinní podriadiť sa príslušným bezpečnostným opatreniam a pokynom pracovníkov SÚH až do príchodu polície.
 3. V priestoroch expozície, planetária a historickej budovy je akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektu, jeho zbierok a ostatného majetku zakázané. Zvlášť je zakázané:
 • a) dotýkať sa vystaveného mobiliáru a exponátov,
 • b) poškodzovať či ohrozovať objekt a jeho inventár,
 • c) v interiéroch SÚH konzumovať akékoľvek potraviny a nápoje vrátane žuvačiek,
 • d) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,
 • e) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov sprevádzanej lektorom,
 • f) zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov,
 • g) akýmkoľvek spôsobom rušiť výklad lektora alebo inak znepríjemňovať prehliadku iným návštevníkom (používaním mobilného telefónu, hlasným prejavom, hudbou, spevom a pod.),
 • h) vstupovať so zvieratami.
 1. V parku pri hvezdárni je zakázané:
 • a) pohybovať sa mimo vyznačených chodníkov a ciest, poškodzovať zeleň, táboriť či zakladať alebo manipulovať s otvoreným ohňom, plašiť živočíchy,
 • b) konzumovať alkoholické nápoje,
 • c) vnášať a používať drony prípadne iné zariadenia na diaľkové či manuálne ovládanie,
 • d) jazdiť s motorovým vozidlom a parkovať v areáli parku, ako aj na prístupovej ceste s výnimkou vozidiel označených povolením SÚH,
 • e) písať alebo maľovať po stenách alebo ich inak poškodzovať,
 1. Je zakázané vstupovať do parku pri hvezdárni v prípade nepriaznivého veterného počasia a v prípade každej meteorologickej výstrahy o nepriaznivom počasí v okrese Komárno.
 2. Pohyb zvierat je povolený len v parku pri hvezdárni a to len za predpokladu, že zviera je na vôdzke s obojkom a je pod stálym dohľadom majiteľa, pričom jeho tuhé exkrementy musia byť odstránené.
 3. Priestory SÚH sú monitorované kamerovým systémom a zabezpečené elektrickou požiarnou signalizáciou a poplachovým systémom narušenia. V prípade spôsobenia poplachu (požiarneho alebo bezpečnostného) návštevníkmi múzea sú návštevníci povinní podriadiť sa príslušným bezpečnostným opatreniam a pokynom pracovníkov SÚH až do príchodu polície.
 4. V interiéroch SÚH je povolené na súkromné účely fotografovať a natáčať video návštevníkmi len tak, aby žiadnym spôsobom neohrozovali zbierkové predmety, nerušili ostatných návštevníkov a nezdržovali plynulosť prehliadky programu. Na vedecké, dokumentačné, propagačné, komerčné a iné účely povoľuje na základe vopred doručenej písomnej žiadosti výnimku fotografovať a natáčať video generálny riaditeľ SÚH.
 5. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude kompetentným pracovníkom SÚH okamžite vykázaný z expozície, a to bez nároku na vrátenie vstupného.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

 1. Výnimku z návštevného poriadku môže udeliť v opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti len generálny riaditeľ SÚH.
 2. Priania, pochvaly, sťažnosti a pripomienky môžu návštevníci uplatniť písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, ktorá je prístupná vo vstupných priestoroch SÚH alebo elektronicky na adrese suh@suh.sk.
 3. Tento návštevný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10. 2. 2020.