Zraz mladých astronómov Slovenska (ZMAS)

Zraz mladých astronómov Slovenska (ZMAS) je stretnutie mládeže so záujmom o astronómiu a príbuzné vedné odbory. Má dlhú tradíciu siahajúcu do roku 1969 a prekonal rôzne zmeny.
Momentálne je ZMAS tvorený hlavne stredoškolskou mládežou. Garanciou ich hlbokého záujmu o vedu je fakt, že ide prevažne o finalistov celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ (ČVOH).

Program ZMASu je veľmi bohatý. Skladá sa z odborných prednášok z rôznych oblastí astronómie, astrofyziky, kozmológie, matematiky, fyziky, ale aj meteorológie, biológie, histórie, astrofotografie a podobne. Prednášatelia sú kvalifikovaní a skúsení pracovníci hvezdární, univerzít, členovia SAS a skúsení astrofotografi, či pozorovatelia. Aj samotní účastníci majú možnosť predniesť vlastné prednášky pod odborným dohľadom. Takto si môžu rozvíjať schopnosti potrebné pre ďalšie štúdium na univerzitách, budúce povolanie vedcov, alebo pre schopnosť lepšie sa uplatniť v iných oblastiach v spoločnosti.

Do programu ZMASu sú zaradené aj rôzne fyzikálne a astronomické experimenty, merania a pozorovania. Pomocou viacerých ďalekohľadov je možné samostatne, alebo s asistenciou lektora pozorovať objekty dennej a nočnej oblohy, vykonávať fotografovanie oblohy či už vlastnou, alebo zapožičanou technikou a mnoho ďalšieho. Pri výbere lokality ZMASu sa zvlášť dbá na dobré pozorovacie podmienky s dobrým výhľadom na oblohu, kde neruší umelé osvetlenie.

Súčasťou ZMASu je aj množstvo zábavných úloh, hier a súťaží rozvíjajúcich nielen logické myslenie a vedomosti, ale aj zručnosti a pohybovú aktivitu. Účastníci počas nich získavajú potrebné návyky na tímovú prácu.

Jeden deň je venovaný výletu do okolia, ktorý poskytne aktívny oddych v horskom prostredí a možnosť oboznámiť sa s históriou a geologickou aj biologickou stavbou okolia.

Vďaka týmto atribútom je ZMAS nielen úzko špecializovaným formálnym stretnutím, ale aj komplexným podujatím spájajúcim seminár, školenie, oddych a praktikum s možnosťou naučiť sa pracovať s modernou astronomickou aj inou meracou a pozorovacou technikou. Zároveň rozvíja osobné vedomosti, zručnosti aj sociálne väzby a komunikáciu. Poskytuje možnosť nadväzovania osobných kontaktov medzi účastníkmi navzájom aj s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na organizácii a programe ZMASu a dáva tak priestor pre vzájomnú spoluprácu.