Medzinárodná výtvarná súťaž

Združenie TIT Komárňansko-Ostrihomskej župy
a Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
vyhlasujú medzinárodnú výtvarnú súťaž

HVIEZDY NÁS SPÁJAJÚ – ASTRONÓMIA BEZ HRANÍC

Podujatie je organizované v rámci projektu Interreg SKHU/1902/4.1/050, STARS CONNECT US.

Logo projektu Hviezdy nás spájajú
Logo Interreg projektu - budujeme partnerstvá

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 3. a 4. ročníka (vo veku 9 – 10 rokov) základných škôl spádovej oblasti SÚH z Nitrianskeho kraja.

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte A4, A3, alebo A2.

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho (viď príloha). Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú.

Súťažné práce posielajte do 15. decembra 2021 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Obálku označte nápisom: Hviezdy nás spájajú.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Zasadnutie poroty medzinárodného kola sa bude konať v priebehu januára 2022. Porota vyberie 25 najlepších prác z tých, ktoré boli zaslané do TIT a 25 najlepších prác z tých, ktoré boli zaslané do SÚH. Z 50 prác potom určí 10 víťazných prác, autori ktorých budú odmenení astronomickými publikáciami.

Výstava víťazných a vybraných prác bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove od februára 2022 a od mája 2022 v priestoroch TIT Hvezdárne a múzea Károlya Posztóckyho v Tate (Maďarsko).

VZOR na vyplnenie zadnej strany výkresu si môžete stiahnuť tu: