Zoznam hvezdární a planetárií

Zoznam hvezdární a planetárií podľa Zákona č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti na stiahnutie tu: 


Výzva na zaradenie do zoznamu hvezdární a planetárií

S účinnosťou od 1. septembra 2015 je v platnosti Zákon č. 189 o kultúrno-osvetovej činnosti, z ktorého pre Slovenskú ústrednú hvezdáreň Hurbanovo vyplýva povinnosť zriadiť databázu slovenských hvezdární a planetárií. Podľa zákona musí každá hvezdáreň a planetárium požiadať o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií.

Hvezdárne alebo planetária zriadené pred 1. septembrom 2015 musia požiadať o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií do 31. decembra 2015.

Hvezdáreň alebo planetárium podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c) alebo obec, ak je hvezdáreň alebo planetárium jej zariadením bez právnej subjektivity, požiada kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. b) (Slovenskú ústrednú hvezdáreň Hurbanovo) o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií do 30 dní odo dňa zriadenia kultúrno-osvetového zariadenia.

Hvezdáreň alebo planetárium, alebo obec, ak je hvezdáreň alebo planetárium jej zariadením bez právnej subjektivity, oznámi zmenu evidovaných údajov do 30 dní odo dňa tejto zmeny kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. b).

Na základe § 7 ods. 7  žiadosť o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií musí obsahovať:

a) názov hvezdárne alebo planetária,
b) sídlo hvezdárne alebo planetária,
c) dátum zriadenia alebo založenia, zlúčenia alebo zrušenia hvezdárne alebo planetária,
d) názov zriaďovateľa alebo zakladateľa hvezdárne alebo planetária,
e) údaj o právnej subjektivite hvezdárne alebo planetária,
f) údaj o odbornom zameraní hvezdárne alebo planetária,
g) údaj o územnej pôsobnosti hvezdárne alebo planetária,
h) údaje o činnosti hvezdárne alebo planetária podľa zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo štatútu,
i) telefónne číslo, emailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.