Slobodný prístup k informáciám

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ, KOMÁRŇANSKÁ 137, 947 01  HURBANOVO

Smernica

na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 • SÚH sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú jej dostupné v rámci organizácie a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti. Ak SÚH nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci jej to zákon ukladá je povinná neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.
 • Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. § 8 – 12.
 • Informácie o činnosti SÚH sú prístupné v sídle SÚH, Komárňanská 137, Hurbanovo a na internetovej stránke www.suh.sk.
 • V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa podrobnejšie informácie o SÚH nachádzajú na internetovej stránke SÚH www.suh.sk:
 • Zriaďovacia listina SÚH
 • Organizačný poriadok SÚH
 • Kontrakty uzatvorené medzi MK SR a SÚH
 • Výročné správy
 • Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktov
 • Správy o činnosti
 • Objednávky
 • Faktúry
 • Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách, galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
 • Semináre, súťaže, odborné akcie SÚH
 • V centrálnych registroch sa zverejňujú:
  • Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
  • Pohľadávky v Centrálnom registri pohľadávok
  • Majetok v Centrálnej evidencii majetkuOdkazy na registre sú zverejnené na internetovej stránke www.suh.sk.
 • Pri verejnom obstarávaní sa zadávanie podlimitných zákaziek bežne dostupných tovarov a služieb  nad 5000,- € realizuje a zverejňuje v Elektronickom kontraktačnom systéme a súhrnná správa o zákazkách podľa § 109, 110 a 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. s cenami vyššími ako 5000,- €  v profile obstarávateľa. Odkaz na profil obstarávateľa je zverejnený na internetovej stránke www.suh.sk.
 • Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať na SÚH žiadosť.
 • Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať ústne alebo písomne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.
 • Zo žiadosti musí byť zrejmé:
  • že je určená SÚH,
  • kto ju podáva,
  • ktorých informácií sa týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne SÚH so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 • Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 9 tohto článku, SÚH neodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň žiadateľa poučí ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SÚH žiadosť odloží.
 • Ak SÚH nedisponuje požadovanými informáciami, ale má vedomosť kde možno informáciu získať, žiadosť postúpi do 5 dní príslušnej povinnej osobe, inak žiadosť odmietne. Postúpenie žiadosti SÚH bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.  

Čl. II

Postup SÚH pri sprístupňovaní informácií

 • SÚH sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre SÚH z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.
 • SÚH v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak SÚH na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne, alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.
 • Písomná žiadosť sa podáva na adresu: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo.
 • Žiadosť možno podať poštou, osobne len v pracovných dňoch od 8, 00 do 14,00 hod. na sekretariát SÚH, faxom na číslo 0357602487, elektronickou poštou na adrese suh@suh.sk, prostredníctvom elektronickej podateľne a telefonicky na čísle 0352451102.
 • Nevidiaca a slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti nevidiaca osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“, slabozraká osoba predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom požaduje sprístupnenie informácie.
 • Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných na SÚH vedie hospodársko-správne oddelenie SÚH, ktoré žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru SÚH.
 • Evidencia obsahuje najmä:
  • meno a priezvisko, adresu žiadateľa,
  • dátum podania žiadosti,
  • formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
  • vecne príslušný organizačný útvar poskytujúci informáciu,
  • výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,
  • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).
 • Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie sa po vybavení ukladá na hospodársko-správnom oddelení SÚH. Spisová agenda musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.
 • Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená. SÚH je povinná žiadosť vybaviť do 8 pracovných dní od jej podania a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní od jej podania a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Predĺženie lehoty SÚH oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 • Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.
 • Pracoviskom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácie je organizačný útvar SÚH podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie.  

Čl. III

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 • Ak SÚH poskytne žiadateľovi požadované informácie v plnom rozsahu a požadovaným spôsobom vydá o tom generálny riaditeľ rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 • Ak SÚH žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom generálny riaditeľ písomné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak bola žiadosť odložená.
 • Ak SÚH v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 • Ak SÚH žiadosti na úseku starostlivosti o životné prostredie nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, podnet na MK SR na vydanie rozhodnutia.

Čl. IV

Opravné prostriedky

 • Ak SÚH odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva SÚH, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. SÚH je povinná postúpiť celý spis o podaní prípadne nepodaní informácie MK SR.
 • O odvolaní rozhoduje MK SR, ktoré vo veci rozhodne do 15 od doručenia odvolania. Ak MK SR v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietlo a napadnuté rozhodnutie potvrdilo. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Čl. V

Obmedzenia prístupu k informáciám

1. Ochrana utajovaných skutočností

Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, SÚH ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

2. Ochrana osobnosti a osobných údajov
 • a) Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy SÚH sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
 • b) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených v § 4 až 18 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch SÚH sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na  základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.
3. Ochrana obchodného tajomstva
 • Informácie označené ako obchodné tajomstvo SÚH nesprístupní.
 • Za porušenie alebo ohrozenie obchodného tajomstva sa však v zmysle zákona nepokladá sprístupnenie informácie:
  • týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,  životné prostredie, vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
  • o znečisťovaní životného prostredia (§ 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí),
  • ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu,
  • týkajúcej sa štátnej pomoci (zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci) a informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo s majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.
4. Ďalšie obmedzenie prístupu k informáciám
 • SÚH obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní ak:
  • jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu SÚH neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do 7 dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí osobu vo výzve upozorniť. Ustanovenie  sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia takých prostriedkov alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce.
  • ju zverejňuje na základe osobitného zákona a ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,
  • tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak oprávnená osoba na výzvu SÚH na sprístupnenie informácie udelí súhlas,
  • sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie,
  • by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.b) Pri sprístupňovaní informácií, ktoré získala SÚH od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného zákona, podľa ktorého sa na SÚH vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná prekážka ochraňujúca informácie pred zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa tohto zákona sprístupniť, sprístupní len tie informácie, ktoré priamo súvisia s jej úlohami. 

Podmienky obmedzenia

 • Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva SÚH tak, že sprístupní požadované informácie, vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
 • Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona.

Čl. VI

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií

 • Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má SÚH k dispozícii, na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh SÚH.
 • Predmetom sprístupňovania informácií na účely opakovaného použitia informácií je elektronická podoba vybraných výstupov pozorovaní, ktoré sú výsledkom vedecko-výskumnej činnosti SÚH, ktorá je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom. Informácie na účely opakovaného použitia, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.suh.sk sú použiteľné bez ďalších obmedzení.
 • Informácie na účely opakovaného použitia, ktoré nie sú voľne sprístupnené na www.suh.sk SÚH sprístupní na základe žiadosti. Nezverejňujú sa informácie, ku ktorým SÚH vykonáva majetkové práva duševného vlastníctva a s ktorými môžu nakladať v prospech iných osôb podľa zákona č. 185/2015 Z. z.. Informácie na účely opakovaného použitia všetkým žiadateľom SÚH poskytuje za rovnakých podmienok. V prípade obmedzenia opakovaného použitia informácie SÚH dohodu o tejto skutočnosti zverení na internetovej stránke www.suh.sk.
 • V prípade poskytnutia informácie na opakované použitie na základe žiadosti SÚH určí podmienky použitia informácie a to technické požiadavky prístupu a povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií. Povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií sú povinnosť označiť SÚH ako poskytovateľa informácie na účel opakovaného použitia a obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií. Zmenou obsahu informácií nie je oprava nesprávnej alebo neaktuálnej informácie, prepojenie informácií s inými informáciami, ani doplnenie ďalších informácií, ak je pôvodná informácia označená.
 • SÚH sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v elektronickej podobe a pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje umožňujúce automatizované spracovanie spolu s ich metaúdajmi. SÚH sprístupňuje informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané v len štruktúre alebo vo formátoch, ktoré  nepresahujú rámec jednoduchej operácie.
 • Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti okrem náležitostí podľa Čl.I ods.9 uvedie údaj o tom, či informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií a či použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.
 • Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže SÚH predĺžiť túto lehotu, najviac však o 20 pracovných dní. Predĺženie lehoty SÚH oznámi žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu SÚH možno podať podľa Čl. IV o odmietnutí žiadosti a o zrušení opakovaného použitia informácií a ak sa žiadateľ domnieva že neboli dodržané rovnaké podmienky sprístupnenia pre všetkých žiadateľov.
 • Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom SÚH a môže byť jednorazová alebo opakovaná. Úhrada za opakované použitie informácií sa určí z nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov spojených s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho priameho alebo nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze informácií SÚH, so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov, s odoslaním informácií žiadateľovi a s vynaloženou ľudskou prácou. Náklady na ľudskú prácu sa vypočítajú podľa počtu hodín na základe minimálnej hodinovej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok určenej podľa zákona č. 663/2007 Z. z.. Výška úhrady sa navýši o 5% účelne vynaložených nákladov, ktoré SÚH použije najmä na skvalitňovanie prístupu žiadateľov k informáciám, predovšetkým na vytvorenie alebo inováciu osobitných technických prepojení alebo pripojení alebo na konverziu informácií do elektronickej podoby. SÚH  zverejňuje výšku úhrady a výšku príplatku na internetovej stránke www.suh.sk. Ak o to žiadateľ požiada, SÚH mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady. V prípade ak SÚH upustí od úhrady za určitý druh sprístupnenia informácie pre opakované použitie, takýto postup aplikuje u všetkých žiadateľov.

Čl. VII

Úhrada nákladov

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie určí SÚH v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. Výšku úhrady nákladov, mimo úhrady podľa Čl. VI, kde sa určuje výška úhrady individuálne pre každú sprístupnenú informáciu pre opakované použitie zvlášť, obsahuje príloha č. 6.

Čl. VIII

Nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca účinnosť Metodický pokyn SÚH na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 1. januára 2001.

Čl. IX

Prílohy

Príloha č. 1 – Vzor tlačiva: Písomná žiadosť

Príloha č. 2 – Vzor tlačiva: Ústna žiadosť

Príloha č. 3 – Vzor tlačiva: Záznam o vybavení žiadosti

Príloha č. 4 – Vzor tlačiva: Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

Príloha č. 5 – Vzor tlačiva: Rozhodnutie o sprístupnení informácie

Príloha č. 6 – Sadzobník

Čl. X

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.

Vypracoval a schválil: Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH

V Hurbanove 14. decembra 2016


Príloha č. 1

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ  HURBANOVO

Písomná žiadosť

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo:   (vyplní SÚH)

Dátum podania žiadosti: (vyplní žiadateľ)

Dátum doručenia žiadosti: (vyplní SÚH)

Forma podania žiadosti:       faxom         poštou        e-mail … (vyznačí žiadateľ)

Meno a priezvisko žiadateľa (fyzická osoba)

alebo názov organizácie (právnická osoba): (vyplní žiadateľ)

Adresa žiadateľa (vrátane tel. č., fax alebo e-mail): (vyplní žiadateľ)

Obsah požadovaných informácií

a / alebo určenie spisu pre poskytnutie kópie: (vyplní žiadateľ, v prípade potreby uvedie na osobitnom liste)

Požadovaný spôsob poskytnutia informácie: (vyznačí žiadateľ)

telefonicky   …                        poštou   …                    faxom …                      e-mail …          

Žiadosť zaevidoval (meno a priezvisko):

Postúpené na vybavenie:

Dátum:


Príloha č. 2

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ  HURBANOVO

Ústna žiadosť

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo:

Dátum a hodina podania žiadosti:

Forma žiadosti:                       osobne – telefonicky

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

Adresa žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

Žiadosť prevzal:

Vyjadrenie vecného gestora:

Spôsob vybavenia žiadosti:    vybavenie – nevybavenie (dôvody)

Forma vybavenia žiadosti:      ústne osobne – ústne telefonicky

       písomne – zhotovením kópie (odpisu) – nahliadnutím do spisu   

       faxom – elektronickou poštou – inak                                           

Dátum vybavenia žiadosti:

Poplatok ……………….. eur                  

zaplatený/odpustený: dňa………………………..

č. dokladu………………….


Príloha č. 3

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ  HURBANOVO

Záznam

o vybavení žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo žiadosti:

Dátum podania/doručenia žiadosti:

Postúpené na vyjadrenie: (meno a priezvisko, funkcia)

Určenie vecného gestora: (meno a priezvisko, funkcia)

Vyjadrenie vecného gestora k žiadosti: (obsah poskytnutej informácie)

Navrhovaný spôsob vybavenia žiadosti

poskytnúť informáciu …             poskytnúť kópiu dokladu …                nevybaviť … 

Určenie dokladu pre poskytnutie kópie:        

Dôvody nevybavenia žiadosti:

Forma vybavenia žiadosti: (v prípade, ak nie je možné uplatniť formu požadovanú žiadateľom)

Dátum vybavenia žiadosti:

Navrhovaný poplatok ………………..eur          

zaplatený/odpustený dňa ………………      č. dokladu:


Príloha č. 4

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ  HURBANOVO

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

V ………………………………     dňa ………………………            Číslo:………………..

            Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov

nevyhovujem žiadosti o poskytnutie informácie o:

ktorú podal (kto): ………………………..            ………………………………..    

dňa …………………………………….

pod evidenčným číslom ………………………………………………….

Odôvodnenie:

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.

                           ……………………………………………………                                                                              generálny riaditeľ SÚH        


Príloha č. 5

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ  HURBANOVO

Rozhodnutie o sprístupnení informácie

V …………………………………….    dňa ………………………..      Číslo:………………..

            Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhovujem

žiadosti o poskytnutie informácie o:

ktorú podal (kto): ………………………..            ………………………………..    

dňa …………………………………….

pod evidenčným číslom ………………………………………………….

Odôvodnenie:

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

                                               …………………………………………………                                                                                generálny riaditeľ SÚH   


Príloha č. 6

SADZOBNÍK

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

 1. 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
  0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
  0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
  0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
 2. 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
  1,66 eura za 1 ks CD ROM
 3. obálka formát A6 – 0,02 eura
  formát A5 – 0,03 eura
  formát A4 – 0,07 eura 
 4. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 3. v hotovosti do pokladne.