Dokumenty

Zriaďovacia listina SÚH

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine SÚH

Organizačný poriadok SÚH (PDF, 212 kB)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku SÚH

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku SÚH

Výzva na zaradenie do zoznamu hvezdární a planetárií

Zákon č. 189/2015 Z. z.  z 1.júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti

Zákon č. 206/2009 Z. z.  z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

Metodický pokyn na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zmluvy rezortu MKCR SR (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Centrálny register zmlúv (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Centrálny register pohľadávok štátu (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Centrálna evidencia majetku (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Profil obstarávateľa Slovenská ústredná hvezdáreň na ÚVO (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Kolektívna zmluva (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2017 (PDF, 356 kB)

Rokovací poriadok porady riaditeľov (PDF, 147 kB)

Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov (PDF, 94 kB)

 

 

Kontrakty medzi Ministerstvom kultúry SR a Slovenskou ústrednou hvezdárňou
(dokumenty sa otvárajú v novom okne)

 

Kontrakt na rok 2022 (dokumenty sa otvárajú v novom okne)

 

Verejné odpočty a správy o činnosti a hospodárení
(dokumenty sa otvárajú v novom okne)