Podmienky súťaže Astrofoto 2024

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 47. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií:

 1. Astronomické snímky – Astromaster. Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.
 2. Astronomické snímky. Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.
 3. Variácie na tému Obloha – Astromaster. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).
 4. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

Kategória Astromaster je určená pre fotografov, pokročilých v spracovaní astronomických fotografií a so skúsenosťami s fotografickou a pozorovacou technikou.

 1. Edukačná astrofotografia. Cieľom edukačnej astrofotografie je zobrazovanie logických, fyzikálnych, astronomických a časových súvislostí astronomických javov a objektov. Fotografie nemajú ukazovať jednotlivé objekty bez hlbších súvislostí. Majú zobrazovať také objekty, ich vzťahy alebo časové zmeny, ktoré umožňujú pomocou nich ukázať alebo vysvetliť niektorý astronomický úkaz, dej alebo fakt. Napríklad paralaxy, časové zmeny vzhľadu telies, rotácie, zmeny fázy a uhlových rozmerov, zmeny polohy východov a západov telies, zmeny tvaru, jasnosti alebo polohy, refrakcia, spektrá, jednotlivé typy galaxií a podobne. Kategória je určená pre všetky vekové skupiny a všetky skupiny náročnosti použitej techniky. Pri edukačnej fotografii je nevyhnutné vo formulári uviesť možnosť využitia fotografie v edukačnom procese.

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže sú prijímané len digitálne fotografie, alebo fotografie digitalizované (z filmu, diapozitívu a pod…)
 • Do súťaže sa prijímajú snímky získané resp. urobené v čase od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 , táto podmienka sa nevzťahuje na kategóriu Edukačná astrofotografia – súťažné práce v tejto kategórii môžu byť vyhotovené aj v skorších termínoch.
 • Ku každej súťažnej práci musí byť priložený formulár. Názov súboru snímky a formulára musí byť úplne rovnaký a nesmie obsahovať diakritiku! Formulár je možné stiahnuť z internetovej stránky: www.suh.sk
 • Digitálne zábery musia byť zaslané v niektorom z formátov: JPG, TIF alebo BMP a musia mať pripojený súbor s požadovanými údajmi. Každá snímka musí byť zaslaná aj vo formáte JPG.
 • Každá súťažná práca musí byť označená tematickou kategóriou, ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.
 • Fotografiu môže zaslať len autor snímky.
 • Súťažná snímka nesmie obsahovať podpis, vodoznak ani text, ktorý obsahovo priamo nesúvisí so snímkou.
 • Autor sa môže prihlásiť len do jednej kategórie Astronomické snímky a do jednej kategórie Variácie na tému obloha, tiež do kategórie Edukačná astrofotografia.
 • Ak autor získa 2 roky za sebou ocenenie, bude v nasledujúcom roku zaradený do kategórie Astromaster.
 • V prípade ocenenia snímky v inej, nami organizovanej súťaži, nebude snímka v tejto súťaži hodnotená.
 • Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže.
 • Autormi jednej snímky môžu byť maximálne traja súťažiaci. V prípade ocenenia bude cena vyplatená iba jednému na uvedený účet.
 • Pri nedodržaní podmienok súťaže zo strany autora si organizátor vyhradzuje právo ho nezaradiť do súťaže.

Počet prác:

Každý autor môže do súťaže poslať 5 súťažných fotografií v príslušnej kategórii, najviac 15. Do kategórie Edukačná fotografia je možné zaslať aj seriál (max. 3 fotografie), ktorý je považovaný za jednu nedeliteľnú súťažnú prácu.

Ceny:

Víťazné práce budú ocenené finančnými cenami, a to v kategóriách 1. a 3. (Astromaster): za 1. miesto 250 eur, za 2. miesto 200 eur a za 3. miesto 150 eur. V kategóriách 2., 4. a 5.: 1. miesto 150 eur, za 2. miesto 100 eur a za 3. miesto 50 eur. Snímka roka, v prípade, že bude táto cena udelená, bude ohodnotená prémiou 250 eur. Porota si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu pre autora do 18 rokov. Porota si tiež vyhradzuje právo neudeliť cenu.

Vyhodnotenie a výsledky:

Súťaž vyhodnotí odborná porota. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v časopise Kozmos 3/2025.

Všeobecné podmienky:

 • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie a má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám.
 • Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo zhotoviť kópie prác pre archív súťaže a podľa vlastného uváženia použiť súťažné fotografie na nekomerčné účely bez ďalšieho súhlasu autora, avšak pri dodržaní autorských práv.
 • Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
 • Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.
  Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum podania zásielky, najneskôr 31.1.2025. Práce označené heslom ASTROFOTO posielajte na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika

Alebo e-mailom: astrofoto@suh.sk (veľkosť jedného e-mailu je max. 20 MB)