Štatút 17. ročníka vedomostnej súťaže Astronomická olympiáda

Vyhlasovateľ:

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV.

Podmienky: 

 • Súťaž je určená pre  študentov stredných škôl, gymnázií,  5. – 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia.
 • Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť úlohy z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.

Priebeh súťaže:

Súťaž je dvojstupňová:

1. Korešpondenčné kolo

 • Organizačne zabezpečia: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.
 • Zadania budú uverejnené na stránke Astronomickej olympiády, stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a na stránke Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

2. Finálové kolo

 • Organizačne zabezpečia: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.
 • Pozostáva z nasledujúcich častí: teoretické úlohy, praktické úlohy a dátová analýza.

Postupový kľúč:

Do finálového kola postúpia všetci úspešní riešitelia korešpondenčného kola, teda takí riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov korešpondenčného kola.

Hodnotiaca porota:

 • Pre korešpondenčné kolo menuje minimálne trojčlennú hodnotiacu porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
 • Pre finálové kolo menuje minimálne trojčlennú hodnotiacu porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Kompetencie poroty:

Porota hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich podľa vopred stanoveného bodového systému. Kontroluje správnosť zadaných úloh. Vyhlasuje víťazov súťaže.

Termíny:         

 • Vypracované úlohy korešpondenčného kola je potrebné zaslať do 17. apríla 2023 elektronicky na e-mailovú adresu ao@ta3.sk.
 • Finálové kolo sa uskutoční 16. – 17. mája 2023 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Ceny:

Ceny pre všetky kolá zabezpečí vyhlasovateľ súťaže.

Ubytovanie a doprava:

 • Na finálové kolo zabezpečí pre súťažiacich ubytovanie a stravovanie vyhlasovateľ súťaže.
 • Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci a študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz pre žiakov a študentov a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.

Reprezentácia na medzinárodnej súťaži:

Prví piati umiestnení vo finálovom kole Astronomickej olympiády budú tvoriť v roku 2023 reprezentačný tím Slovenska na 16. Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky, ktorá sa bude konať v Poľsku od 10. do 20. augusta 2023.

Mgr. Marián Vidovenec

generálny riaditeľ

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove