Štatút 34. ročníka „Čo vieš o hviezdach?“

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Logo SÚH

Štatút 34. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Čo vieš o hviezdach?

Logo súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

Súťaž je akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 1. kategória – žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia
 2. kategória – žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
 3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Priebeh súťaže:

Súťaž bude trojstupňová:

I. Okresné, resp. regionálne kolá

Organizačne zabezpečia:

hvezdárne, astronomické kabinety, osvetové strediská, centrá voľného času, regionálne kultúrne centrá

II. Krajské kolá

Organizačne zabezpečia:

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – Nitriansky kraj

Slovenské planetáriá o.z. – Bratislavský kraj

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovec – Trnavský kraj

Hvezdáreň v Partizánskom – Trenčiansky kraj

Krajská hvezdáreň v Žiline – Žilinský kraj

Hvezdáreň v Banskej Bystrici organizačná súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom – Banskobystrický kraj

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum  Michalovce – Košický kraj

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Prešovský kraj

III. Celoslovenské kolo

Organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč:

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

Porota:

 1. Pre okresné kolá menuje porotu organizátor okresného kola v príslušnom okrese.
 2. Pre krajské kolá menuje minimálne trojčlennú porotu organizátor krajského kola v príslušnom kraji pre každú kategóriu zvlášť.
 3. Pre celoslovenské kolo menuje päťčlennú porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pre každú kategóriu zvlášť.

Kompetencie poroty:

Porota hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich podľa bodového systému, ktorý odsúhlasila na základe návrhov organizátorov príslušných kôl súťaže. Kontroluje správnosť zadaných úloh a po konzultácii s organizátorom príslušného kola ich schvaľuje. Vyhlasuje víťazov súťaže.

Termíny:

Okresné kolo: do konca marca 2024 (presný termín vyhlasuje okresný organizátor)

Krajské kolo: do konca apríla 2024 (presný termín a miesto konania bude oznámený na okresnom kole)

Celoslovenské kolo: sa bude konať v termíne 11. – 13. júna 2024 v priestoroch HaP v Prešove.

Tieto termíny sú záväzné pre všetkých organizátorov!

Ceny: 

Ceny pre všetky kategórie a kolá zabezpečia organizátori príslušných kôl.

Priebeh súťaže:

Okresné resp. regionálne kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Ústne kolo

Priebeh okresného kola je v plnej kompetencii okresných organizátorov.

Krajské kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Ústne kolo

Priebeh krajského kola je v plnej kompetencii krajských organizátorov.

Celoslovenské kolo

pozostáva zo štyroch nezávislých častí:

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 3 – 10
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Riešenie testu z histórie astronómie
 4. Ústne kolo

Z rozhodnutia poroty môže byť niektorá časť redukovaná v závislosti od náročnosti úloh.

Zadávanie úloh:

Úlohy do jednotlivých kôl navrhujú ich organizátori a schvaľuje ich porota v príslušnom kole.

Ubytovanie a doprava:

Pre okresné a krajské kolá sa ubytovanie pre súťažiacich nezabezpečuje, rozhodnutie o náhrade cestovných výdavkov je plne v kompetencii organizátorov okresných a krajských kôl.

Na celoslovenskom kole bude pre súťažiacich a doprevádzajúcu osobu zabezpečené ubytovanie na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Stravovanie organizátor nezabezpečuje.

Cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečí organizátor súťaže len pre doprevádzajúcu osobu na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Každé dieťa môže doprevádzať len jedna osoba.

Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci a študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz pre žiakov a študentov a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.

Mgr. Marián Vidovenec

generálny riaditeľ SÚH