Obálka Úvod do dejín astronómieAutor: Ladislav Druga
Fortunae rota (koleso osudu), ISS a nekonečné hlbiny vesmíru

Cena: 4,- EUR

Astronómia, matka vied, (a s ňou i astrofyzika a kozmológia), prežívajú zlatý vek. Čoraz výkonnejšie prístroje, na Zemi i vo vesmíre, superpočítače, narastajúci počet kvalifikovaných vedcov, spolupracujúcich v medzinárodných tímoch vytvárajú základňu, ktorá produkuje hotovú lavínu neraz prevratných objavov. Náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom sa mení. Učebnice astronómie sa podchvíľou prepisujú.

Pokračovať v čítaní „Úvod do dejín astronómie“

Obálka Základy meteorológie a klimatológieAutori: L. Kulčár a A. Pribullová

Cena: 11 EUR

Kniha vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie so základmi meteorológie. Má poslúžiť študujúcim porozumieť informáciám o počasí a pri ich využití na prípravu a analýzu svojich pozorovaní. Tento rámec kniha ďaleko presahuje a môže byť učebným vysokoškolským textom v tých prírodovedných odboroch, kde meteorológia nie je ťažiskovým predmetom.

Pokračovať v čítaní „Základy meteorológie a klimatológie – Nie je k dispozícii“

Obálka Príklady z astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Cena: 3,50 EUR

Predkladaná knižka obsahuje 136 príkladov z rôznych oblastí astronómie. Je určená pre pomaturitné štúdium astronómie, ale bude vhodná aj pre začínajúcich vysokoškolákov a pre širokú amatérsku obec.
Ku knižke je priložený CD nosič s niektorými programami pre osobný počítač, pomocou ktorých je možné jednoducho riešiť mnohé príklady, hlavne zo sférickej astronómie.

Pokračovať v čítaní „Príklady z astronómie“

Obálka Astronomické minimumAutori: Bohuslav Lukáč, Teodor Pintér, Milan Rybanský, Marián Vidovenec

Cena: 5,15 EUR

Predkladaná kniha bola písaná so zámerom pomôcť frekventantom pomaturitného štúdia astronómie ovládnuť vekmi nazhromaždené poznatky v tejto oblasti. Poslúži však aj iným záujemcom so stredoškolským, ba aj s vysokoškolským vzdelaním. Sú v nej zahrnuté klasické postupy zo sférickej astronómie, nebeskej mechaniky a astrofyziky, ale aj výsledky kozmického prieskumu slnečnej sústavy. Opisuje klasické, ale aj najmodernejšie prístroje, ktoré sa využívajú pri tomto prieskume. Obsahuje aj myšlienky modernej kozmológie.

Pokračovať v čítaní „Astronomické minimum“

Obálka Pozorovanie slnečnej fotosféryAutor: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Cena: 0,50 EUR (15.-Sk)

Publikácia slúži pozorovateľom Slnečnej fotosféry. Poskytuje základné údaje o Slnku, popisuje zloženie vnútra Slnka a slnečnej atmosféry. Ďalšia kapitola je venovaná slnečnej aktivite. Podstatná časť publikácie je venovaná popisu metód pozorovania slnečnej fotosféry dostupných aj pre amatérskych pozorovateľov.

Pokračovať v čítaní „Pozorovanie slnečnej fotosféry“

Atlas Coeli Novus 2 000.0Autori: Hlad, O., Hovorka, F., Sojka, P., Weiselová, J.

Cena: 33,19 EUR (1000.- Sk)

Publikácia nadväzuje na tradíciu Bečvářovho Atlasu Coeli Skalnaté Pleso 1950.0 pripraveného v rokoch 1947 – 1948 na Skalnatom Plese a vydávaného v 50. a 60. rokoch v Československu a neskôr v USA. Na prípravu nového atlasu boli použité nové katalógy, ktoré poskytlo najmä Centre de donnés stellaires Observatoire de Strasbourg – ADC.

Pokračovať v čítaní „Atlas Coeli Novus 2 000.0“

Obálka Numerické a štatistické metódy v astronómiiAutori: Teodor Pintér, Ladislav Kulčár

Cena: 8,30 EUR (250,- Sk)

Publikácia vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov študujúcich na Pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu astronómiu so základnými možnosťami širokého využitia matematických a štatistických metód k analýze astronomických pozorovaní, ktoré majú obyčajne charakter hromadných náhodných javov. Okrem toho, že je určená hlavne týmto študentom, s úspechom ju môžu využiť jednak študenti študujúci aj iné odvetvia ako astronómiu – napríklad geofyziku, meteorológiu, technické disciplíny, ale aj ekonómiu a príbuzné odbory.

Pokračovať v čítaní „Numerické a štatistické metódy v astronómii“

Obálka Technika a prístroje pozemnej astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Cena: 2,32 EUR (70,- Sk)

Kniha je zameraná na klasické metódy astronomického výskumu z povrchu Zeme. Sú v nej opísané prístroje, ktoré v priebehu štyroch storočí – od priekopníckeho Galileiho ďalekohľadu až po obrovské ďalekohľady súčasnosti – prešli veľkými premenami. V ôsmych kapitolách sú opísané: optické, mechanické a elektronické princípy astronomických prístrojov; konštrukcie ďalekohľadov, spektrografov a metódy adaptívnej optiky; montáže veľkých prístrojov; metódy merania a záznamu elektromagnetického signálu aj obrazu; princípy detekcie a registrácie signálu v rôznych oblastiach spektra, od gama až po rádiové žiarenie; história vývoja astronomických prístrojov. Kniha je určená predovšetkým študentom pomaturitného štúdia astronómie, ale môže byť užitočná všetkým záujemcom o astronómiu.

Pokračovať v čítaní „Technika a prístroje pozemnej astronómie“

Obálka Pozemské ozveny slnečných búrokAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Cena: 4,32 EUR (130,- Sk)

Publikácia prestavuje informačnú príručku o rôznych aspektoch veľmi zložitého predmetu interdisciplinárneho výskumu, akým je výskum vplyvu slnečnej aktivity na rôzne pozemské procesy.

Je v nej sústredený pokus o podanie súčasného stavu našich znalostí v tejto oblasti. Čitateľ môže sledovať vznik poruchy na Slnku a rôzne prejavy, ktoré môže táto porucha spôsobiť v medziplanetárnom priestore (heliosfére), v zemskej magnetosfére, ionosfére a atmosfére.

Pokračovať v čítaní „Pozemské ozveny slnečných búrok“