Príklady z astronómie

Obálka Príklady z astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Cena: 3,50 EUR

Predkladaná knižka obsahuje 136 príkladov z rôznych oblastí astronómie. Je určená pre pomaturitné štúdium astronómie, ale bude vhodná aj pre začínajúcich vysokoškolákov a pre širokú amatérsku obec.
Ku knižke je priložený CD nosič s niektorými programami pre osobný počítač, pomocou ktorých je možné jednoducho riešiť mnohé príklady, hlavne zo sférickej astronómie.

Podrobný návod na manipuláciu s týmito programami je priložený na konci knižky. Hlavným príspevkom priloženého CD je katalóg hviezd, odvodený z katalógu Hipparcos, ktorý bol vypracovaný na základe meraní rovnomennej družice v rokoch 1989 – 1993. Tento obsahuje údaje o viac ako milióne hviezd s presnosťou okolo jednej tisíciny oblúkovej sekundy.
Náš katalóg je výťah z tohto katalógu a prinášame ho v trojakej forme: kat62, kat73 a kat81. Prvý obsahuje údaje o hviezdach do 6,2m (6207 hviezd), druhý do 7,3m (21107 hviezd) a tretí do 8,1m (45202 hviezd) prepočítané na ekvinokcium J2000,0. Okrem súradníc obsahujú katalógy magnitúdy, paralaxy, spektrálne typy, označenie, či ide o jednoduchú, alebo násobnú hviezdu, farebný index B–V a údaje o premennosti hviezdy. Na priloženom CD sa nachádza aj program, ktorý umožňuje zobraziť príslušnú časť oblohy na obrazovke PC. Opis postupu, ktorý to umožňuje je uvedený na konci knihy.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk