Základy meteorológie a klimatológie – Nie je k dispozícii

Obálka Základy meteorológie a klimatológieAutori: L. Kulčár a A. Pribullová

Cena: 11 EUR

Kniha vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie so základmi meteorológie. Má poslúžiť študujúcim porozumieť informáciám o počasí a pri ich využití na prípravu a analýzu svojich pozorovaní. Tento rámec kniha ďaleko presahuje a môže byť učebným vysokoškolským textom v tých prírodovedných odboroch, kde meteorológia nie je ťažiskovým predmetom.

Kniha pozostáva zo siedmych kapitol a príloh: 1) Úvod 2) Z histórie meteorológie 3) Atmosféra Zeme 4) Toky žiarenia v zemskej atmosfére 5) Základné meteorologické prvky 6) Počasie 7) Podnebie
Prílohy obsahujú meteorologické kódy a správy SYNOP a SYRED. Celkový rozsah rukopisu je 154 strán.
Kniha neobsahuje opis meteorologických javov na úrovni matematických modelov, alebo úplný fyzikálny opis atmosférických procesov, sú v nej však opísané spôsoby pozorovania a merania meteorologických prvkov na úrovni klasickej meteorologickej praxe. Preto môže byť veľmi užitočnou príručkou pre začínajúcich, profesionálnych aj amatérskych pozorovateľov. Môže však slúžiť aj záujemcom o meteorológiu z radov verejnosti na oboznámenie sa so základnými pojmami, prístrojmi, meracími postupmi a interpretáciami pozorovaní a tak im pomôcť dôkladnejšie porozumieť informáciám o počasí.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib@suh.sk