Project: Universe to reach? In Planetarium! / Projekt: Vesmír na dosah? V planetáriu! (ERASMUS+)

Project title: Universe to reach? In Planetarium!
Acronym: UNITRIP

Programme: ERASMUS+ (Agreement number: 2018-1-CZ01-KA204-048057)

Obrázok: Spolufinancované z programu Erasmus+ Európskej únie

Period: 1 October 2018 – 30 September 2020

Coordinator: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. (Czech Republic)

Partners: Slovak Central Observatory, Hurbanovo (Slovakia) – Tudományos ismeretterjesztő társulat, Budapest (Hungary) – Complexul Astronomic, Baia Mare (Romania) – Zielonogórski Osrodek Kultury, Zielona Góra (Poland) – Planetarium Hamburg (Germany)

The project of strategic partnership “Universe to reach? In planetarium!“ connects partners from six European countries who are dedicated to education in technical and natural sciences, and who encourage interest in these disciplines and critical thinking in public. It focuses on astronomy and space technologies. Astronautics has a truly exceptional position among natural and technical sciences. Although it is actually fully rational, in its core it is very hardly understandable for the wide public, having a strong influence on the emotions and imagination of everybody. Sky and space fascinate everybody: amateurs and professionals, the smallest and the oldest; looking at images from orbital stations or from the Moon has an obvious emotional charge. Space research is connected with a number of fundamental problems of human existence; it often extends into the philosophy and touches upon religious issues. The project fits into the ideas of the space strategy for Europe. By international exchanges of know-how, professional workers of planetariums increase their competencies in the areas of digital technologies of the planetariums and innovative educational modules. During the international cooperation on the transferable programme for digital planetariums, they increase their competencies with an exclusive knowledge of the production of a specific educational product. A transferable audio-visual educational programme for digitaria (the so-called fulldome format) about astronautics in several national variations describing the space technology in everyday life, which we expect to be the result (intellectual output) of the cooperation among partners, is directed at a wide audience and with its aim supports not only interest in natural but also technical sciences among the public across Europe. The resulting programme in several language versions, shared by dozens of planetariums, will embrace tens of thousands of spectators. After the project termination, we expect further cooperation on production of portable fulldome programmes at the international level and networking in the future ahead.

Názov projektu: Vesmír na dosah? V planetáriu!
Akronym: UNITRIP

Doba riešenia: 1. októbra 2018 – 30. septembra 2020

Koordinátor: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. (Česká republika)

Partneri: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo – Tudományos ismeretterjesztő társulat, Budapesť (Maďarsko) – Complexul Astronomic, Baia Mare (Rumunsko) – Zielonogórski Osrodek Kultury, Zielona Góra (Poľsko) – Planetarium Hamburg (Nemecko)

Projekt strategického partnerstva „Vesmír na dosah? V planetáriu!“ spája partnerské inštitúcie zo 6 európskych krajín, ktoré sa venujú vzdelávaniu v oblasti technických a prírodných vied a ktoré podporujú záujem o tieto disciplíny a kritické myslenie medzi verejnosťou. Zameriava sa na astronómiu a kozmické technológie. Kozmonautika má naozaj výnimočné postavenie v rámci technických a prírodných vied. Hoci je v skutočnosti plne zrozumiteľná, v detailoch je pre širokú verejnosť veľmi ťažko pochopiteľná a má silný vplyv na emócie a predstavivosť každého. Obloha a vesmír fascinujú každého: amatérov a profesionálov, najmenších a najstarších; pohľad na obrázky z orbitálnych staníc alebo z Mesiaca má zjavný emocionálny náboj. Výskum vesmíru je spojený s množstvom základných problémov ľudskej existencie, často sa rozširuje do filozofie a dotýka sa náboženských otázok. Projekt zapadá do rámca vesmírnej stratégie pre Európu. Medzinárodnou výmenou poznatkov o technológiách si profesionálni pracovníci planetárií zvyšujú svoje kompetencie v oblasti digitálnych technológií planetárií a inovatívnych vzdelávacích modulov. Počas medzinárodnej spolupráce s cieľom prípravy programu pre digitálne planetáriá si partneri zvyšujú svoje kompetencie s exkluzívnymi znalosťami výroby špecifického vzdelávacieho produktu. Prenosný audiovizuálny vzdelávací program pre digitáriá (v tzv. full-dome, teda celooblohovom, formáte) o kozmonautike v niekoľkých národných variantách popisujúcich vesmírne technológie v každodennom živote, ktorý očakávame ako výsledok (intelektuálny výstup) spolupráce medzi partnermi, je zameraný pre široké publikum a svojím cieľom podporuje nielen záujem o prírodné, ale aj technické vedy medzi verejnosťou v celej Európe. Výsledný program v niekoľkých jazykových verziách, ktorý budú zdieľať desiatky planetárií, osloví desiatky tisíc divákov. Po ukončení projektu očakávame v budúcnosti pokračujúcu spoluprácu pri príprave ďalších full-dome programov na medzinárodnej úrovni a rozširovanie spolupráce partnerských planetárií.

Transnational project meetings / Nadnárodné projektové stretnutia:

  • 1st (kick-off) project meeting (January 2019, Brno) / 1. (úvodné) projektové stretnutie (január 2019, Brno)
  • 2nd project meeting (April 2019, Hurbanovo) / 2. projektové stretnutie (apríl 2019, Hurbanovo)
  • 3rd project meeting (June 2019, Hamburg) / 3. projektové stretnutie (jún 2019, Hamburg)
  • 4th project meeting (September 2019, Zielona Góra) / 4. projektové stretnutie (september 2019, Zielona Góra)