Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2015 / Project SRDA Mobility Slovakia – Portugal 2015

Názov projektu: Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike

Project tilte: Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics

Akronym / Acronym: ESASOC

Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2016 – 2017 (SK-PT-2015-0004)

Doba riešenia: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Partneri:

Slovensko: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo a Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Portugalsko: Geofyzikálne a astronomické observatórium Univerzity v Coimbre – OGAUC , Coimbra a výskumná skupina pre počítačovú inteligenciu Inštitútu vývoja nových technológií – CTS/UNINOVA-CA3, Caparica

V tomto projekte skúmame vývoj slnečných javov počas 24. slnečného cyklu pomocou pozorovaní s vysokým časovým a priestorovým rozlíšením prístrojmi Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) a Atmospheric Imaging Assembly (AIA) na družici Solar Dynamics Observatory (SDO) a pomocou spektroheliogramov (Ca K1 and K3, H-alpha) získaných v Geofyzikálnom a astronomickom observatóriu Univerzity v Coimbre (Portugalsko). Hlavným cieľom je získať poznatky o rozložení slnečných javov na slnečnom disku počas slnečného cyklu (severo-južná asymetria) a o characteristikách diferenciálnej rotácie Slnka. Lepšie pochopenie procesov SA prispeje k zdokonaleniu poznatkov o vývoji slnečného cyklu, modelov predpovede kozmického počasia a v neposlednom rade k zostrojeniu lepších systémov včasného varovania, ktoré by mohli pomôcť pri prederuptívnych opatreniach, aby sa zabránilo škodám spôsobeným slnečnými búrkami. Na umožnenie navrhovaných štúdií a naplnenie zámerov bol už vyvinutý predbežný softvér pre detekciu, identifikáciu a automatické sledovanie rôznych slnečných javov (slnečných škvŕn, jasných chromosférických oblastí a jasných koronálnych bodov). Je založený na evolučne optimizačnom modeli, kombinácii Particle Swarm Optimization (PSO) a Active Contour Model ako štruktúry pre spracovanie obrazu. Ten istý softvér môže byť použitý na výpočet uhlovej rýchlosti rotácie jasných koronálnych bodov (CBPs). Softvér vyžaduje ďalšie rozšírenia a zdokonalenia na naplnenie navrhnutých zámerov.

Project SRDA Mobility Slovakia – Portugal 2016 – 2017 (SK-PT-2015-0004)

Period: 1 January 2016 – 31 December 2017

Partners:

Slovakia: Slovak Central Observatory, Hurbanovo and Astronomical Institute SAS, Tatranská Lomnica

Portugal: Geophysical and Astronomical Observatory of the University of Coimbra (Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra – OGAUC), Coimbra and Computational Intelligence Research Group of the Institute of Developing New Technologies – CTS/UNINOVA-CA3, Caparica

In this project we are investigating the evolution of solar features over the 24th solar cycle using the high spatial and temporal resolution observations using the instruments Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) and Atmospheric Imaging Assembly (AIA) onboard the Solar Dynamics Observatory (SDO) and using the spectrograms (Ca K1 and K3, H-alpha) taken by the Geophysical and Astronomical Observatory in Coimbra (Portugal). The main aim is to obtain knowledge about the distribution of solar features on the solar disc over a solar cycle (north-south asymmetry) and about characteristics of differential rotation of the Sun. A better understanding of solar activity (SA) processes will contribute to improve knowledge about solar cycles evolution, space weather forecasting models and ultimately designing better early warning systems that could help taking pre-eruptive measures to avoid damages caused by solar storms. To enable the proposed studies and fulfill the objectives a preliminary software tool for detection, identification and automatic tracking of various solar phenomena (sunspots, plages, coronal bright points) has been already developed. It is based on an evolutionary optimization model, a combination of Particle Swarm Optimization (PSO) and an Active Contour Model as an image processing framework. The same software tool can be used also for calculation of angular rotational speed of coronal bright points (CBPs). The software tools will require further extensions and improvements to fully answer the proposed objectives.

Publikácie / Publications

Scientific journals:

 • I. Dorotovič, A. Coelho, J. Rybák, A. Mora, R. Ribeiro, Gradient Path Labelling method and tracking method for calculation of solar differential rotation using coronal bright points, Astronomy and Computing, Vol. 25, 168-175 (2018). URL: https://doi.org/10.1016/j.ascom.2018.09.008
 • T. Barata, S. Carvalho, I. Dorotovič, F. J. G. Pinheiro, A. Garcia, J. Fernandes, A. M. Lourenço, Software tool for automatic detection of solar activity features in the Coimbra Observatory spectroheliograms, Astronomy and Computing, Vol. 24, 70-83 (2018). URL: https://doi.org/10.1016/j.ascom.2018.06.003
 • I. Dorotovič, A. Coelho, J. Rybák, A. Mora, R. Ribeiro, W. Kusa, Solar differential rotation profile estimation using coronal bright points data derived from the SDO/AIA images, Sun and Geosphere, Vol.13, no.2, 129-133 (2018). URL: https://doi.org/10.31401/SunGeo.2018.02.02
 • I. Dorotovič, M. Rybanský, Rotation of Some Solar Coronal Bright Features as Derived from the Solar Dynamics Observatory/Atmospheric Imaging Array (SDO/AIA) 21.1 nm Images (for the Years 2011 – 2018), Solar Physics, Vol. 294, Issue 8, article id. 109, 9 pp. (2019) URL: https://doi.org/10.1007/s11207-019-1501-z.

Conferences:

 • S. Carvalho, T. Barata, F. J. G. Pinheiro, A. Garcia, I. Dorotovič, J. Fernandes, Evolution of the solar activity as derived from ground-based observations of chromospheric plages in the Observatory of Coimbra, poster during the 15th European Solar Physics Meeting, Budapest, Hungary, 4 – 8 September 2017 (2017)
 • I. Dorotovič, A. Coelho, J. Rybák, A. Mora, R. Ribeiro, W. Kusa, Solar corona differential rotation profile estimation as derived from the SDO/AIA images: I. Tracer method, poster during the 15th European Solar Physics Meeting, Budapest, Hungary, 4 – 8 September 2017 (2017)
 • I. Dorotovič, A. Coelho, J. Rybák, A. Mora, R. Ribeiro, W. Kusa, Solar differential rotation profile estimation using coronal bright points data derived from the SDO/AIA images, poster during the United Nations/United States of America Workshop on the International Space Weather Initiative: The Decade after the International Heliophysical Year 2007, Boston, USA, 31 July – 4 August 2017 (2017)
 • T. Barata, S. Carvalho, I. Dorotovič, F. J. G. Pinheiro, A. Garcia, J. Fernandes, A. M. Lourenço, Automatic detection of chromospheric plages in the Coimbra Observatory Spectroheliograms, 24th National Solar Physics Meeting (24. slnečný seminár), Kežmarok, Slovakia, 21 – 25 May 2018 (2018). URL: http://www.suh.sk/obs/slnsem/24css/25w.pdf
 • A. Mora, I. Dorotovič, A. Coelho, R. Pires, R. Ribeiro, J. Rybák, Gradient Path Labeling method used to refine the solar corona differential rotation profile, 24th National Solar Physics Meeting (24. slnečný seminár), Kežmarok, Slovakia, 21 – 25 May 2018 (2018). URL: http://www.suh.sk/obs/slnsem/24css/26w.pdf
 • I. Dorotovič, M. Rybanský, Solar corona differential rotation profile as derived using the cross-correlation method, 24th National Solar Physics Meeting (24. slnečný seminár), Kežmarok, Slovakia, 21 – 25 May 2018 (2018). URL: http://www.suh.sk/obs/slnsem/24css/27w.pdf
 • A. Coelho, A. Mora, R. Ribeiro, I. Dorotovič, Solar rotation speed by detecting and tracking of Coronal Bright Points, 9th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial systems (DOCEIS2018), Caparica, Portugal, 2 – 4 May 2018 (2018)
 • R. Pires, I. Dorotovič, R. Ribeiro, J. M. Fonseca, J. Rybák and A. Mora, CBPTracker – a web tool to detect and track Solar features from SDO/ AIA images, 3rd International Young Engineers Forum (YEF-ECE), Costa da Caparica, Portugal, 10 may 2019, IEEE Xplore Digital Library, pp. 72-76. (2019) URL: https://doi.org/10.1109/YEF-ECE.2019.8740819
 • R. Pires, J. M. Fonseca, A. Mora, R. Ribeiro, I. Dorotovič, J. Rybák, Automatic detection and tracking of solar features from the AIA/SDO images – a web tool. VarSITI Completion General Symposium, Sofia, Bulgaria, 10 – 14 June 2019 (2019)