Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2016 - 2017

Prečítané: 5343x

Názov projektu: Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu - od štatistiky k fyzike

Project tilte: Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics

Akronym / Acronym: ESASOC

 

Projekt APVV Mobilita Slovensko – Portugalsko 2016 - 2017 (SK-PT-2015-0004)

 

Doba riešenia: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Partneri:

Slovensko: Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo a Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Portugalsko: Geofyzikálne a astronomické observatórium Univerzity v Coimbre – OGAUC , Coimbra a výskumná skupina pre počítačovú inteligenciu Inštitútu vývoja nových technológií – CTS/UNINOVA-CA3, Caparica

V tomto projekte skúmame vývoj slnečných javov počas 24. slnečného cyklu pomocou pozorovaní s vysokým časovým a priestorovým rozlíšením prístrojmi  Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) a Atmospheric Imaging Assembly (AIA) na družici Solar Dynamics Observatory (SDO) a pomocou spektroheliogramov (Ca K1 and K3, H-alpha) získaných v Geofyzikálnom a astronomickom observatóriu Univerzity v Coimbre (Portugalsko). Hlavným cieľom je získať poznatky o rozložení slnečných javov na slnečnom disku počas slnečného cyklu (severo-južná asymetria) a o characteristikách diferenciálnej rotácie Slnka. Lepšie pochopenie procesov SA prispeje k zdokonaleniu poznatkov o vývoji slnečného cyklu, modelov predpovede kozmického počasia a v neposlednom rade k zostrojeniu lepších systémov včasného varovania, ktoré by mohli pomôcť pri prederuptívnych opatreniach, aby sa zabránilo škodám spôsobeným slnečnými búrkami. Na umožnenie navrhovaných štúdií a naplnenie zámerov bol už vyvinutý predbežný softvér pre detekciu, identifikáciu a automatické sledovanie rôznych slnečných javov (slnečných škvŕn, jasných chromosférických oblastí a jasných koronálnych bodov). Je založený na evolučne optimizačnom modeli, kombinácii Particle Swarm Optimization (PSO) a Active Contour Model ako štruktúry pre spracovanie obrazu. Ten istý softvér môže byť použitý na výpočet uhlovej rýchlosti rotácie jasných koronálnych bodov (CBPs). Softvér vyžaduje ďalšie rozšírenia a zdokonalenia na naplnenie navrhnutých zámerov.

 

 

Project SRDA Mobility Slovakia – Portugal 2016 - 2017 (SK-PT-2015-0004)

 

Period: 1 January 2016 – 31 December 2017

Partners:

Slovakia: Slovak Central Observatory, Hurbanovo and Astronomical Institute SAS, Tatranská Lomnica

Portugal: Geophysical and Astronomical Observatory of the University of Coimbra (Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra – OGAUC), Coimbra and Computational Intelligence Research Group of the Institute of Developing New Technologies – CTS/UNINOVA-CA3, Caparica

In this project we are investigating the evolution of solar features over the 24th solar cycle using the high spatial and temporal resolution observations using the instruments Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) and Atmospheric Imaging Assembly (AIA) onboard the Solar Dynamics Observatory (SDO) and using the spectrograms (Ca K1 and K3, H-alpha) taken by the Geophysical and Astronomical Observatory in Coimbra (Portugal). The main aim is to obtain knowledge about the distribution of solar features on the solar disc over a solar cycle (north-south asymmetry) and about characteristics of differential rotation of the Sun. A better understanding of solar activity (SA) processes will contribute to improve knowledge about solar cycles evolution, space weather forecasting models and ultimately designing better early warning systems that could help taking pre-eruptive measures to avoid damages caused by solar storms. To enable the proposed studies and fulfill the objectives a preliminary software tool for detection, identification and automatic tracking of various solar phenomena (sunspots, plages, coronal bright points) has been already developed. It is based on an evolutionary optimization model, a combination of Particle Swarm Optimization (PSO) and an Active Contour Model as an image processing framework. The same software tool can be used also for calculation of angular rotational speed of coronal bright points (CBPs). The software tools will require further extensions and improvements to fully answer the proposed objectives.

 

Publikácie / Publications

 

Scientific journals:

 

 

Conferences: