Vesmír očami detí

Vesmír očami detí 2015 - štatút súťaže

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú

XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

2. etapa - celoslovenské kolo

 

Podmienky súťaže:

 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória – Materské školy

2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória - základné umelecké školy – prípravné štúdium ZUŠ a 1. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.

 

Na zadnú stranu práce treba napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

 

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2015 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2015.

 

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

 

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

 

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 13. februára 2015 na adresu:

 

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo

Súťaž na LOGO súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ"

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

vyhlasujú

výtvarnú súťaž na

 

LOGO súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“

 

Podmienky súťaže:

Súťaž je určená pre žiakov Základných umeleckých škôl bez obmedzenia kategórii.

 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A4.

Na zadnú stranu práce treba napísať meno a adresu autora, jeho vek, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom každá škola môže zaslať maximálne 5 súťažných prác. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa ktorý si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia použiť súťažné výkresy na nekomerčné účely bez ďalšieho súhlasu autora.

 

 

- Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov.

 

Súťažné práce posielajte do 28. 2. 2015 na adresu:

 

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo